หล่อพระธรรมกายประจำตัว 22 เมษายน 2547

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

หล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 
ทบทวนบุญ หล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปี
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ปี ๒๕๔๗

 


          การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชนคนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคลได้ การปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชชาตามพุทธวิธี จะนำมาซึ่งญาณและคุณวิเศษต่างๆ เช่น มโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) อิทธิวิธี (แสดงฤทธิ์ทางกายได้) ทิพพโสต (มีหูทิพย์) ทิพยจักษุ (มีตาทิพย์) เจโตปริยญาณ (ทราบวาระจิตของผู้อื่นได้) บุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติในอดีตได้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสวักขยญาณ อันเป็นญาณที่สูงสุด ทำให้กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น นำไปสู่ การบรรลุมรรคผล นิพพาน ดังนั้น การมีส่วนในการสถาปนาอาคารสถานที่ที่ สร้างขึ้นเพื่อการเจริญสมาธิภาวนา จึงเป็นสุดยอดของ การถวายอามิสบูชา ที่นำไปสู่การปฏิบัติบูชาอันเป็นสุดยอด แห่งการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีผลและอานิสงส์สูงสุด และบัดนี้ อาคารแห่งการปฏิบัติธรรม อันจะเป็น ศูนย์รวมผู้เข้าถึงธรรมะภายใน ที่ฝึกฝนตนเองจนมีผลการ ปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยม จะมาศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย ขั้นสูง อันมีนามว่า าอาคาร ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ำ ได้ถูกสถาปนาขึ้น และมีการดำเนินการก่อสร้างรุดหน้า อย่างรวดเร็ว อีกไม่กี่วันจะใช้เป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติ ธรรมได้อย่างสมบูรณ์
 
          พร้อมกันนี้ เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่ส่วนบนของอาคารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ จะมีการประดิษฐาน พระธรรมกายบนยอดโดมและเชิงลาด เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ งดงาม อร่ามเรืองด้วย รัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระธรรมกายแต่ละองค์ ผสานด้วยลำแสงสะท้อนอย่างเรืองโรจน์อลังการจากองค์พระธรรมกายในแต่ละแถว ใครเห็นแล้วย่อมจะชื่นชม ปลาบปลื้ม และก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส เป็นมหาทัสสนานุตตริยะ อันเป็นบุญตา ยังให้เกิดความปีติชุ่มเย็นซาบซ่านเข้าไปถึงดวงใจ ปรากฏนิมิตภาพองค์พระธรรมกาย ขึ้นภายในศูนย์กลางกายที่สุกใสสว่าง และเมื่อรำลึกนึกถึงครั้งใด ย่อมจะยินดีปรีดา มีมหาปีติปลาบปลื้มทับทวี ประดุจ เปิดท่อกระแสธารแห่งบุญอันบริสุทธิ์ ให้หลั่งไหล เอิบอาบชโลมใจให้เปี่ยม ไปด้วยความสุขที่ไม่มีประมาณทุก ครั้ง..ทุกครา..ทุกคืน..ทุกวัน.. ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ที่เรารำลึกถึง โดยเฉพาะหากตัวเราเอง ได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาองค์พระธรรมกายดังกล่าว ให้ประดิษฐานยังความงดงามอร่ามตาบนยอดอาคารทำวิชชาแห่งนี้ ความปลาบปลื้มปีติ ย่อมจะปรากฏแก่ใจของเรามิรู้เลือน และที่สำคัญอย่างยิ่ง โอกาสที่เราจะมีส่วนในการ สถาปนาองค์พระธรรมกายบนอาคารทำวิชชานี้ หาใช่เราจะมีส่วนได้ทำเพียงหนึ่งองค์...สององค์...สามองค์...หรือหลายๆ องค์ แต่เราจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมสถาปนาอย่างถ้วนครบหมดทุกองค์ นั่นคือ แม้หากจะมีองค์พระธรรมกายประดิษฐานอยู่กี่องค์บนอาคารทำวิชชาแห่งนี้ เราก็มีส่วนในการสร้างทุกๆ องค์ ทั้งนี้แล้วแต่ว่า.. เราจะมีส่วนสร้างด้วยกำลังของเราเท่าใด มีกำลังมากก็ทำมาก มีกำลังมหาศาลก็ทำอย่างมหาศาล แล้วกำลังทั้งหมดของเราที่ทำ ก็จะนำไปเฉลี่ยให้มีส่วนในการสร้างองค์พระธรรมกายแต่ละองค์ อย่างครบถ้วนทุกๆ องค์ และเมื่อเป็นเช่นนี้ บุญก็ย่อมมากมายมหาศาลอันจักประมาณมิได้อย่างแน่นอน

 
 

หล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗


          นักรบทหารหาญ ย่อมปลาบปลื้มเบิกบานเมื่อนึกถึงชัยชนะของตนเองฉันใด นักสร้างบารมีทั้งหลายย่อมปลาบปลื้มใจ อิ่มเอิบยินดีในบุญบารมีที่ตนได้สั่งสมมาฉันนั้น เพราะบุญเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะอำนวยความสุขให้เราทั้งในภพนี้ และในสัมปรายภพ ความสำเร็จสมปรารถนาจะบังเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยบุญกุศลที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วเท่านั้น บุคคลจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีได้ก็เพราะบุญ จะเข้าถึงความเป็นพระราชา เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีเสนาที่เกรียงไกร ท่องเที่ยวไปได้ทั่วทวีปทั้ง ๔ ก็เพราะบุญ แม้จะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็เพราะบุญ เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่ง สำคัญ ที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมาย อันสูงสุดของชีวิต คือได้บรรลุมรรคผล นิพพาน         


ดังพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ ใน นิธิกัณฑสูตร ว่า
 
อสาธารณมญฺเญสํ อโจรหรโณ นิธิ
กยิราถ ธีโร ปุญฺญานิ โย นิธิ อนุคามิโก

ขุมทรัพย์ คือ บุญนี้ ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่น โจรก็ลักไปไม่ได้
ธีรชนพึงกระทำบุญทั้งหลาย อันเป็นขุมทรัพย์ที่ติดตามตัวไปได้

 

     ดังนั้น บุญอันเกิดจากการได้ร่วมสถาปนาองค์พระธรรมกายทุกองค์ ประดิษฐาน ณ ยอดโดมและเชิงลาดของอาคารภาวนา ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงเป็นบุญใหญ่ อันมีผลานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ และเราทั้งหลายจะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านเลยไป โดยที่เราไม่ได้มีส่วนหาได้ไม่ เพราะบุญนี้ใครทำใครได้ ใครไม่ทำก็ไม่ได้ และบุญนี้ก็จะติดตามตัวเราไป ยังความสุขความสำเร็จในชีวิตแก่เราได้ทั้งภพนี้และภพหน้า จวบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
     ในโอกาสหล่อพระธรรมกายประจำตัวในปีนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๔๗  

หล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
 
หล่อพระธรรมกายประจำตัว ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011158188184102 Mins