มงคลหมู่ที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะมงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจมงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง
...อ่านต่อ
มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่ มงคลที่ 27 มีความอดทน มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย มงคลที่ 29 เห็นสมณะ มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล
...อ่านต่อ
เมื่อเราเตรียมสภาพใจของเราไว้พร้อมด้วยการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นผู้ที่ไม่ข้องแวะกับสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ทำลายสติสัมปชัญญะ
...อ่านต่อ
มงคลหมู่ที่ 16 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม มงคลที่ 19 งดเว้นจากบาป มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม
...อ่านต่อ
มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม มงคลที่ 17 สงเคราะห์ญาติ มงคลที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ
...อ่านต่อ
มงคลหมู่ที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว มงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดามงคลที่ 12 เลี้ยงดูบุตร มงคลที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา(สามี) มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง
...อ่านต่อ
มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ มงคลที่ 7 เป็นพหูสูต มงคลที่ 8 มีศิลปะ มงคลที่ 9 มีวินัย มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต
...อ่านต่อ
เมื่อเราเริ่มต้นฝึกตนให้เป็นคนดี ด้วยการมีมาตรฐานความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีต้นแบบทางความคิดคำพูด และการกระทำ
...อ่านต่อ
การที่เราจะพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าจำเป็นต้องฝึกตนเองให้เป็นคนดี เพราะการพัฒนาตนเองมีเป้าหมาย
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาตราบกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต ต่างมีความปรารถนาให้ตนเองมีชีวิตที่ประสบความสุข และความสำเร็จ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล