ณ บัดนี้ อาตมภาพจะได้แสดงธรรมีกถา เป็นจารีตประเพณีสืบมา แต่ไหนแต่ไร
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา เป็นวันปัณณะระสีดิถีที่ ๑๕ ค่ำแห่งปักษ์ในมาฆมาศ ในวันมาฆะนี้ ในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันสำคัญ
...อ่านต่อ
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา ถึงพร้อมแล้วด้วยความละอาย ความสะดุ้งกลัว
...อ่านต่อ
หิริโอตฺตปฺปธรรม นี้สำหรับอุปกระสัตว์โลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปตามๆกัน ก็เพราะอาศัยธรรมหิริโอตัปปะนี้ เป็นธรรมสำคัญคุ้มครองสัตว์โลก
...อ่านต่อ
ภิกษุสามเณรเมื่อบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยของพระศาสดาแล้ว ความประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม เรียกว่า ธมฺมานุธมฺมมปฎิปนฺโน
...อ่านต่อ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ซึ่งเป็นทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ทุกพระองค์มา
...อ่านต่อ
ภารสฺตฺตกถา วาจาเครื่องกล่าวปรารภ ซึ่งพระพุทธพจน์แสดงในเรื่องภาระของสัตว์โลก
...อ่านต่อ
อาตภาพจักได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยอริยธนคาถา วาจาเครื่องกล่าวถึงทรัพย์อันประเสริฐ
...อ่านต่อ
ทาน การให้นี้แหละเป็นข้อสำคัญนัก โลกจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยทาน
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้ อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมกถา ในอนุโมทนาคาถา
...อ่านต่อ
อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมมิกถา ในวันปัณรลีที่ ๑๕ ค่ำ ในเดือนยี่นี้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของทางสุริยคติ
...อ่านต่อ
บัดนี้ อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยสังคหะวัตถุ วัตถุเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขนัก  การแสดงธรรมของพระองค์มีเป็นสุข  ความพร้อมเพรียงของหมูก็เป็นสุข
...อ่านต่อ
พุทธอุทานคาถา วาจาเครื่องกล่าวความเปล่งขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นคาถาที่ลึกลับ  ผู้แสดงก็ยากที่จะแสดง  ผู้ฟังก็ยากที่จะฟัง
...อ่านต่อ
ยสฺส สทฺธา แปลว่าความเชื่อ ยสฺส ของบุคคลใด อจลา ไม่กลับกลอก สุปติฏฺฐิตา ตั้งมั่นอยู่แล้วๆ
...อ่านต่อ
เมื่อบัณฑิตผู้ละหรือผู้บรรเทาความประมาทเสียด้วยความไม่ประมาท เป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัว
...อ่านต่อ
อาตมาภาพจักได้แสดงธรรมิกถา เป็นภัตตานุโมทนากถา เฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นผู้มีสมานฉันท์พร้อมใจซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงใน ทุลฺลภ สิ่งที่หาได้โดยยาก ทั้ง ๔ ประการนี้
...อ่านต่อ
ปกิณกเทศนา  เป็นเทศนาเรื่ยรายเบ็ดเตล็ดสำหรับเป็นเกร็ดของสัตบุรุษ  อสัตบุรุษ  เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของเราท่านทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ศีลเป็นเหตุ  มีสมาธิเป็นอานิสงส์  สมาธิเป็นต้นเหตุมีปัญญาเป็นอานิสงส์  ปัญญาเป็นต้นเหตุ  อบรมจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
...อ่านต่อ
พระองค์ได้รับสั่งด้วยพระองค์เองว่า ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ  ไม่มีเหตุแล้วธรรมก็เกิดไม่ได้นั้นเป็นข้อใหญ่ใจความพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล