นางวิสาขาได้กราบทูลเล่าเรื่องที่ใช้นางทาสีไปกราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ยังวัดเชตวัน
...อ่านต่อ
มหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำ ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ ฉันใด หัวใจของบัณฑิตย่อมไม่อิ่มไม่เบื่อในการสั่งสมบุญบารมี
...อ่านต่อ
เวลาไม่นานนัก พวกเขาได้สร้างปราสาท ๒ ชั้น เสร็จ และปราสาทนั้นมี ๑ , ๐๐๐ ห้อง คือชั้นล่าง ๕๐๐ ห้อง ชั้นบน ๕๐๐ ห้อง
...อ่านต่อ
ท้องฟ้าเริ่มสาง แสงสีขาวสาดทาบเป็นแนวยาวด้านบูรพาทิศ อากาศแรกอรุณเย็นย่ำ
...อ่านต่อ
ตามธรรมดา ภายหลังจากมีผู้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระอานนเถระจะออกเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในวิหาร
...อ่านต่อ
ตั้งแต่มิคารเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้ว ประตูบ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกสำหรับต้อนรับพระสงฆ์
...อ่านต่อ
พระธรรมเทศนา เป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โพลงในดวงใจของท่านเศรษฐีผู้นั่งอยู่นอกม่านนั้น ได้ตั้งอยู่ใน “ โสดาปัตติผล ”
...อ่านต่อ
ใบหน้าท่านเศรษฐีบัดเดี๋ยวแดงบัดเดี๋ยวเขียวด้วยอารมณ์โกรธ ความพลุ่งพล่านผุดขึ้นในใจยากจะระงับไว้ได้
...อ่านต่อ
นางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่ การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นมโหฬารเหลือคณา
...อ่านต่อ
ข่าวการมาของเจ้าสาวผู้เป็นธิดาของคฤหบดีมหาศาลแห่งแคว้น นาม วิสาขา
...อ่านต่อ
คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่นางวิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามี ท่านธนัญชัยเศรษฐีได้ให้หญิงรับใช้ไปเรียกบุตรสาวมาพบ
...อ่านต่อ
อันความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตรนั้นมากเกินกว่าจะประมาณได้ เป็นความรักพิสุทธิ์ใสไร้มลทินใดๆ
...อ่านต่อ
บัดนี้ ย่างเข้าสู่วสันตฤดู สายฝนโปรยปรายลงมาไม่ขาดระยะ เหล่าพฤกษชาติและตฤณชาติพลันพลิกฟื้นคืนใบ
...อ่านต่อ
เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๘ คน มีความประสงค์จะคล้องพวงมาลัยให้ นางวิสาขามิได้ยอมรับพวงมาลัยในทันที
...อ่านต่อ
ขณะที่พราหมณ์ทั้ง ๘ คน เดินทางมาถึงเมืองสาเกตเป็นเวลาจวบสิ้นทิวากาล แดดยามเย็นอ่อนแสงลง
...อ่านต่อ
มหาสมบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลก ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม บังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งบุญทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
พระเจ้าปเสนทิ จอมราชันแห่งแคว้นโกศล ทรงรำพึงถึงความมั่งคั่งที่เคยมีแต่เก่าก่อน
...อ่านต่อ
ยามนี้ พระอาทิตย์ยอแสงสาดพื้นพิภพมาไม่นานนัก ลมอ่อนในยามเช้าพัดเฉื่อยฉิว
...อ่านต่อ
ย่างเข้า วสันตฤดู เมฆฝนสีเทาสลับซับซ้อนมาพร้อมกับสายลมโบกพัด บอกเยือนเวลาเปลี่ยนผันสู่ฤดูกาลเขียวชอุ่ม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร