วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สายสัมพันธ์แห่งพุทธศาสนา ไทย ศรีลังกา วัดพระธรรมกายถวายพุทธปฏิมากร๑๐๑ องค์แด่วัดในประเทศศรีลังกา

เรื่องจากปก
เรื่อง: กองบรรณาธิการ

      เปิดศักราชรับปีหนูดี สร้างบุญใหญ่ ๓ ชั้น ถวายพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ๑๐๑ องค์เชื่อมสายใยพุทธบุตร
ไทย-ศรีลังกา จุดเริ่มต้นรวมพุทธบุตรทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด
และกองทุนช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดภาคใต้

       ตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ส่งจดหมายกราบ นมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูปจำนวน๑๐๐ องค์ นำไปถวายวัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา ซึ่งพระราชภาวนาวิสุทธิ์
มีความยินดีที่จะมอบพระพุทธรูปเกตุดอกบัวตูม กายมหาบุรุษ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ องค์ ให้กับรัฐบาลศรีลังกา ตามที่ได้ขอมา สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลา ช้านาน

บ้านพี่เมืองน้องพุทธศาสนา

       ศรีลังกาและไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็น "บ้านพี่ เมืองน้อง" ในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดย ศรีลังกาถือว่าเป็นเมืองพี่
เพราะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนศรีลังกาหรือลังกามาก่อน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖ พระเจ้าอโศกมหาราชทรง ส่งพระมหินทเถระและคณะมาเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ส่วนประเทศไทยที่เป็นเมืองน้องนั้น ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒
มีหลักฐานที่อ้างอิงว่า คณะสงฆ์ จากลังกาเดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์กรุงสุโขทัย ทรงอาราธนาพระสงฆ์จากเมือง
นครศรีธรรมราชให้ขึ้นมาเผยแผ่ที่กรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นที่มาของคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์ในแผ่นดินสยาม

        ต่อมาในปีพ.ศ.๒๐๕๐- ๒๒๕๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลา กว่า ๒ ศตวรรษ ที่ชนชาติตะวันตกคือชาวโปรตุเกส และฮอลันดาได้เข้ามาปกครองดินแดนศรีลังกา พร้อมทั้งนำคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ และกีดกันผู้นับถือพระพุทธศาสนา
จนทำให้พระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดวัดร้างไม่เหลือ พระภิกษุอยู่เลยแม้แต่เพียงรูปเดียว เป็นเหตุ
ให้ใน ปีพ.ศ. ๒๒๙๔ พระเจ้ากิรติศรีราชสิงหะ กษัตริย์ลังกา ในขณะนั้น ทรงส่งคณะทูตมานิมนต์พระสงฆ์จาก กรุงศรีอยุธยา
ให้มาช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งตรง กับรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกศ พระองค์จึงทรงส่งพระสมณทูตจำนวน๑๐ รูป นำโดย
พระอุบาลี เดินทางไปบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลังกาถึง ๓,๐๐๐ รูป ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของนิกายสยามวงศ์ ซึ่งเป็นนิกายใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของพระสงฆ์ศรีลังกาทั้งหมดในปัจจุบันนี้

เชื่อมสายใยพุทธบุตรทั่วโลก

        นอกจากนี้ การถวายพุทธปฏิมากรในครั้งนี้ ยังตรงกับดำริเดิมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่มีความตั้งใจจะถวาย
พุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม กายมหาบุรุษให้กับวัดต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็น การขยายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สำคัญเกี่ยวกับ "ธรรมกาย" ว่าเป็นสภาวธรรมอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน และเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติ

       การถวายพุทธปฏิมากรให้แก่วัดในศรีลังกา จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยของพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อนำมาสู่การศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งใน อนาคตพุทธบุตรทุกรูปทั่วโลกจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความรู้
อันสำคัญนี้ไปสู่ชาวโลกทุกคน โดยเริ่มต้นจาก การถวายพุทธปฏิมากรให้แก่ประเทศศรีลังกาเป็น
ประเทศแรกของโลก


    การถวายพุทธปฏิมากรให้แก่วัดในศรีลังกาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยของพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อนำมาสู่การศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรม
กายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งใน อนาคตพุทธบุตรทุกรูปทั่วโลกจะได้ช่วยกัน
เผยแผ่ความรู้อันสำคัญนี้ไปสู่ชาวโลกทุกคน


มหัคคตกุศลอันยิ่งใหญ่

        ในการที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้เชิญชวนเหล่า กัลยาณมิตรทั่วโลก ให้มาร่วมกันสร้างพุทธปฏิมากร จำนวน ๑๐๑ องค์นี้
เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูป เป็นมหัคคตกุศล ที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ เพราะพุทธปฏิมากร คือ ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มนุษย์และเทวากราบไหว้บูชา และหากยิ่งเป็นพุทธปฏิมากร
เกตุบัวตูม กายมหาบุรุษ ซึ่งเป็นตัวแทนของพระธรรมกายภายใน ซึ่งถ้าใคร ได้เห็นแล้วก็จะบังเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา และเกิดแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เข้าถึง และเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว
สันติสุขภายในก็จะบังเกิดขึ้น และจะแผ่ขยายกลายเป็นสันติภาพของโลกได้ในที่สุด นอกจากนี้ การสร้างพุทธปฏิมากร
ถวายวัดต่างๆ ทั่วโลกยังเป็นส่วนหนึ่ง ของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกไปกว่าพันปีอีกด้วย

        ดังนั้น ผู้เป็นต้นบุญสร้างพุทธปฏิมากรนี้จะได้ อานิสงส์แห่งความเป็นบุคคลผู้น่าเคารพเลื่อมใส และได้ลักษณะมหาบุรุษ บุญนี้ยังส่งผลให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและมรรคผลนิพพาน
มหาทานบารมีในครั้งนี้ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของทุกท่าน เนื่องจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มีดำริที่จะนำ
ปัจจัยส่วนหนึ่งจากโครงการนี้ ถวายเป็นปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ที่หยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้นำไปใช้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือครู ผู้ทำหน้าที่ให้แสงสว่าง
แก่เยาวชนใน ๔ จังหวัดภาคใต้อีกกว่า ๑๔,๐๐๐ คน ซึ่งทานกุศลในครั้งนี้ จะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นพร้อมกันถึง ๓ ชั้น
อันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลก และทางธรรม สู่ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านตลอดปีหนูดีนี้ และตลอดไปตราบจนกระทั่งถึงที่สุด แห่งธรรม

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 63 มกราคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล