วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๐ ตุลาคม ไปอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

เรื่องเด่น

เรื่อง : Son Backhome


๑๐ ตุลาคม ไปอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

         สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะนำติดตัวไปได้มีอยู่ ๓ อย่างเท่านั้น อย่างแรก คือ "บุญ"Ž กุศลกรรมที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุต่าง ๆ รวมถึงการละชั่วด้วยกาย วาจา ใจ และการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ อย่างที่ ๒ คือ "นิสัย"Ž การย้ำคิด ย้ำพูด ย้ำทำ ในบางสิ่ง บางอย่างจนเป็นอาจิณกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเสพคุ้น ที่สั่งสมเป็นอุปนิสัย อุปนิสัยนี้จะติดตัวเราไปข้ามภพ ข้ามชาติ ถ้าคุ้นเคยกับความประพฤติเยี่ยงไร ต่อไป ในภพชาติเบื้องหน้าเราก็จะติดอุปนิสัยใจคอ หรือความประพฤติเยี่ยงนั้นไปด้วย ดังนั้นมนุษย์จึงควรประพฤติปฏิบัติแต่จริยวัตรอันงาม ไม่ตามใจกิเลสหรือจริตอัธยาศัย อันนำไปสู่ความเกียจคร้านและความเศร้าหมอง มีราคจริต โทสจริต หรือโมหจริต เป็นต้น อย่างที่ ๓ คือ การมีสายบุญกับครูบาอาจารย์ ซึ่งการมีสายบุญเชื่อมกับครูบาอาจารย์ที่มีบารมีมาก ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นเรื่องราวตัวอย่างในสมัยพุทธกาล คือ เรื่องขององคุลิมาล ที่เกือบจะพลั้งพลาดทำมาตุฆาต ฆ่ามารดาของตน ซึ่งจัดว่าเป็นอนันตริยกรรม กรรมหนักที่ปิดประตูสวรรค์และปิดประตูมรรคผลนิพพาน แต่เพราะมีสายบุญเชื่อมโยงได้ร่วมสนับสนุนและสร้างบารมีกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต จึงทำให้องคุลิมาลปรากฏในข่ายพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงได้เสด็จมาโปรด จนกระทั่งองคุลิมาล ได้บวชเป็นบรรพชิต และบรรลุมรรคผลนิพพาน หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารได้ในที่สุดเมื่อเราได้สร้างบุญ ได้เชื่อมสายบุญสายบารมี กับพระเดชพระคุณหลวงปุ่ จะทำให้เราทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีโอกาสได้สร้างบารมีติดตามท่านตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม         ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ เป็นวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๒๗ ปี ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ถือเป็นวาระโอกาสอันสำคัญยิ่งที่ผองศิษย์ทั้งหลาย จะได้กระทำในสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้อย่างครบ ถ้วนทุกประการ คือ การได้สั่งสมบุญอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งทาน ศีล ภาวนา เพราะตั้งแต่ภาคเช้า เราจะได้ ไปตักบาตรคณะสงฆ์ ๑๒,๗๐๐ รูป ณ ทุ่งเฟื่องฟ้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคสายจะได้ อาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา ในภาคบ่าย พวกเราก็จะได้สั่งสมอุปนิสัยแห่งความ กตัญญูกตเวที และเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณ หลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ด้วยการพร้อมใจกันอัญเชิญ รูปเหมือนของท่านที่หล่อด้วยทองคำ เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์

          บุญ...ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นบุญใหญ่ อันจะนับจะประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ท่านได้สละชีวิตบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งนำวิชชาธรรมกายกลับคืนมาได้ ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ทำให้เรารู้เรื่องราวความ เป็นจริงของชีวิต และรูปหล่อทองคำองค์นี้จะอัญเชิญ ไปประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ ของท่าน อันจะเป็นเครื่องสักการบูชาของสาธุชนจาก ทั่วโลกต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุกท่านเกิดขวัญกำลังใจ ในการประกอบความเพียร ประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่าน อีกทั้งเมื่อเราได้สร้างบุญ ได้เชื่อมสายบุญสายบารมีกับท่าน จะทำให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีโอกาสได้สร้างบารมีติดตามท่านตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม บุญในวันนี้จึงเป็นบุญใหญ่ ที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร