วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๐๑ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

เรื่องจากปก

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 
 

 

รู้คุณท่าน แทนคุณท่าน ประกาศคุณท่าน

ด้วยกตัญญูกตเวทิตา กฐินบูชาธรรม

          แสงโชตนาการ... ที่ส่องสว่างจากคบเพลิงนับร้อยนับพันดวง ยังเทียบค่าไม่ได้กับความสว่าง แห่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันในคิมหันตฤดู ที่ไร้เมฆหมอก ฉันใด ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ ครูอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่มอบแสงสว่างแห่ง ดวงปัญญาแก่เหล่าศิษย์ทั้งหลาย ก็ทรงคุณอเนกอนันต์อย่างจะนับประมาณมิได้ ฉันนั้น

          เฉกเช่นในยามนี้ แม้ดวงประทีปธรรม คือ พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จะได้ลาลับดับแสงลง ผู้สืบสานมโนปณิธาน ต่อมา คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกผู้เป็น หนึ่งไม่มีสอง ยังยึดมั่นต่อคำสั่งของครูบาอาจารย์ที่มิให้ทอดทิ้งการ สอนธรรมะ

          จนกระทั่งได้มาพบกับหมู่คณะที่มีหน้าที่สืบสานงานครูอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา แม้ คุณยายอาจารย์ท่านจะไม่รู้หนังสือ แต่ได้อาศัย สติปัญญาจากการเข้าถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้ง มาใช้ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนท่านมีลูกศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้น คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ของพวกเราทุกคน ท่านได้รวบรวม หมู่คณะที่ตั้งใจอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนา เพื่อมาบุกเบิกสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ท้องทุ่งนารังสิต แห่งตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และได้บังเกิด วัดพระธรรมกาย ให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในปัจจุบัน

          ตลอดเวลาของการสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ท่านจะคอยแนะนำพร่ำสอน ให้ศิษย์ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางธรรม ท่านคอยประคับประคอง ชี้แนะแนวทางการสร้างบุญ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

          จนอาจกล่าวได้ว่า วัดพระธรรมกายในวันนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลก ล้วนมี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ ให้เราทุกคนได้จดจารึกไว้ในดวงใจว่า

 ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มี หลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย

          ด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นต่อครูบาอาจารย์ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่ จะสืบสานงานทุกอย่างที่คุณยายอาจารย์ตั้งใจไว้ ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำ เพื่อประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ให้มหาชนได้กราบไหว้บูชา และการสถาปนา มหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็วพลัน เพราะอยากจะให้คุณยายอาจารย์ได้เห็นก่อนที่ท่านจะ ละสังขาร และเหนือสิ่งอื่นใด ยังได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์อย่างยิ่งใหญ่ในงานพิธีจุดไฟแก้วสลายร่างคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งเหล่า พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนเหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งภายในและต่างประเทศต่างเดินทางมาร่วมงานนับแสนคน

          จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภเหตุการสร้างมหากุศล เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์อย่างตลอดต่อเนื่อง เช่น การถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศหลายหมื่นรูป การทอดกฐินบูชาธรรมคุณยาย เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาตั้งแต่สมัยที่คุณยายอาจารย์ยังอยู่

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นี้ การทอดกฐินคุณยายได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ให้ลูกหลานคุณยายได้ปลื้มปีติใจกันทั่วโลก นั่นคือ กฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ วาระครบรอบ ๑๐๑ ปี
สำหรับ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นอาคารที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็น มหานุสรณ์แด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับโลกในทุก ๆ ด้าน ได้แก่


เป็นศูนย์กลางงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก

          ตลอดเวลาที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิง โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ทั้งพระภิกษุและสามเณร โครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ฯลฯ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายยังได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ขึ้นเป็นจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ คน และ ๕๐๐,๐๐๐ คน และในวันที่ ๑๖-๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ จะจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งตลอดเวลา ๔๐ ปี ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้อบรมศีลธรรมให้แก่มหาชนไปแล้วหลายล้านคน ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู ศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่โลกของเรา

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานเผยแผ่

พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

          อาคารหลังนี้จะเป็นสถานที่ที่มีพระภิกษุและชาวพุทธจากทั่วโลกมาร่วมกันเผยแผ่ธรรมะ ไปสู่มหาชนในประเทศต่าง ๆ ซึ่งนอกจาก จะทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงเป็นปึกแผ่นมาก ขึ้นแล้ว พุทธบุตรจากทั่วโลกยังจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจกันและสมัครสมานสามัคคีกันยิ่งขึ้น รวมทั้ง จะเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์กับองค์กรพุทธจาก ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เป็นศูนย์รวมงานวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาของโลก

          วัดพระธรรมกายจะเชิญนักวิชาการระดับโลกมาทำงานร่วมกันที่อาคารหลังนี้ เพื่อตรวจชำระพระไตรปิฎก และคัมภีร์เก่า ๆ ทุกนิกายจากทั่วโลก ที่เก็บไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น ในเปลือกไม้ ในใบลาน ในแผ่นหิน ฯลฯ เพื่อจัดทำพระไตร-ปิฎกที่มีเนื้อหาสมบูรณ์มากที่สุด แล้วแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้คนทั่วโลกสามารถศึกษา คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สะดวกมากขึ้น

เป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรม

          อาคารหลังนี้จะเป็นที่รองรับการศึกษาพระบาลีและนักธรรมของพระภิกษุและสามเณรที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น การมีอาคารเรียนและระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ครบครัน จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ครูสอนศีลธรรมของชาวโลก เพื่อเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่และสืบทอดอายุพระศาสนาสืบไป

 


 

          นับตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกในวันบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายจนมาถึงวันนี้ เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว จึงนับเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะสร้างสำนักงานถาวรขนาดใหญ่ให้เพียงพอต่อการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่รุดหน้าไปอย่าง ก้าวกระโดด และเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่ยอด มหาปูชนียาจารย์ผู้สืบสายธรรม

          ทุกภาพแห่งความดีงามได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ที่ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจ เพื่อตอบแทนพระคุณอันหาที่เปรียบมิได้ของ คุณยายอาจารย์

          และเพื่อให้ภาพการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจว่าเราได้ ทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อครูอาจารย์ที่เรารักและเคารพบูชามากที่สุด ขอให้เรามาร่วมกันสถาปนาอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ให้เป็นภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ประทับไว้ในกลางดวงบุญ อันสว่างไสวของยอดนักสร้างบารมีทุกคน ที่นึกถึงครั้งใด ปลื้มใจทุกครั้ง ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล