วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ. ๙

 

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ห่างไกลจากกิเลส
ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง

         นะโม แปลว่า ขอนอบน้อม, ขอนมัสการ

         ตัสสะ เป็นคำสรรพนามอ้างถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         ภะคะวะโต แปลว่า (ภควา) ผู้มีโชค หมายถึง การที่พระองค์ทรงสำเร็จการแสวงหา โมกขธรรม ได้ตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณ แปลว่า ผู้จำแนกธรรม หมายถึง การที่พระองค์ทรงแยกย่อยธรรมะที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วให้พอเหมาะกับผู้ฟัง จนมีผู้บรรลุธรรมตามมากมาย

         อะระหะโต แปลว่า (อรหํ) พระอรหันต์ ผู้ห่างไกลจากกิเลส ไกลจากเครื่องข้องทั้งปวง

         สัมมาสัมพุทธัสสะ แปลว่า (สมฺมา-สามํ-พุทฺโธ) ผู้ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง

         ถามว่า : นะโมนี้จะว่าเพียงจบเดียวไม่ได้หรือ ?

         ตอบว่า : ได้ แต่การให้กล่าวนมัสการ ๓ ครั้ง ก็เพื่อจะทำการนมัสการให้มั่นคง และเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภท คือ พระปัญญาธิกพุทธเจ้า สัทธาธิกพุทธเจ้า และวิริยาธิกพุทธเจ้า

         โดยทั่วไป ชาวพุทธปรารภเหตุแล้วย่อมสั่งสมบุญ เมื่อจะเริ่มประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ มักจะมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับกล่าวนอบน้อมพุทธคุณว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ หน เพราะพระโบราณาจารย์ทั้งหลายอยากให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธคุณเสียก่อน แล้วจึงประกอบพิธีบุญต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

         ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงหมั่นทำความนอบน้อมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวด สรรเสริญ จะเจริญพิสุทธิคุณ บุญทับทวีคูณ ประลุถึงพระธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 123 มกราคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล