วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขัดสัคเค... ผริตฺวาน เมตฺตํ...

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

 

บาลีน่ารู้

 

ขัดสัคเค... ผริตฺวาน เมตฺตํ...

 

          ผู้มีบุญทั้งหลาย... พระพุทธมนต์เป็นพระปริตรเครื่องต้านทานให้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย อัคคีภัย โจรภัย ภัยร้ายทุกชนิดไม่มากล้ำกราย ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเงี่ยโสตสดับฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตเลื่อมใส และทำใจให้เป็นสมาธิ สิริมงคล โชค ลาภ วาสนา จะได้บังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายสืบไป

          สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา : ขอเชิญเทพยดาที่อยู่ในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบ จงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้

          สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง : จงฟังพระสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี

          ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ : ขอเชิญพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่เมตตาจิต อย่ามีจิตฟุ้งซ่าน จงตั้งใจสวดพระปริตร

          สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน : ขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมเทวา ซึ่งสถิตอยู่ในวิมานเหนือยอดเขาและหุบผาในอากาศ

          ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต : ในเกาะ ในแว่นแคว้นในบ้าน ตามหมู่พฤกษาและป่าชัฏ ในเรือนและในไร่นาก็ดี

          ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา : ยักษ์ คนธรรพ์ และนาคซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบก สถานที่รกร้างไม่ราบเรียบก็ดี

          ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ : ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้ คำใดเป็นคำของพระจอมมุนี ท่านทั้งหลายจงสดับคำนั้นของข้าพเจ้า

          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา : ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลควรฟังธรรมขอท่านได้ตั้งใจเงี่ยโสตสดับด้วยจิตเลื่อมใสเทอญ...

          พระขัดสัคเค หมายถึง ตัวแทนของคณะสงฆ์ที่เชิญเทวดาจากทั่วทุกสวรรค์ชั้นฟ้าให้มาฟังพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผูกไว้เป็นพระสูตรต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเริ่มบอกให้สาธุชนรู้ว่า คณะสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ให้ตั้งใจรับฟังกันให้ดีสิริมงคลทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้นกับทุกท่าน..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล