วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ชะยันโต โพธิยา... พระให้พรว่าอย่างไร

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

ชะยันโต โพธิยา... 
พระให้พรว่าอย่างไร

 

บาลีน่ารู้

 

                                                                มหาการุณิโก นาโถ                 หิตายะ สัพพะปาณินัง
                                                                ปูเรตวา ปาระมี สัพพา              ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
                                                                เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ              โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 
                                                                ...ชะยันโต โพธิยา มูเล          สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
                                                                เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ             ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
                                                                อะปะราชิตะปัลลังเก                 สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
                                                                อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง           อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ 
                                                                สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
                                                                สุขะโณ สุมุหุตโต จะ                สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
                                                                ปะทักขิณัง กายะกัมมัง             วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
                                                                ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง             ปะณิธี เต ปะทักขิณา
                                                                ปะทักขิณานิ กัตวานะ               ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ 
                                                                ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
                                                                สัพพะพุทธานุภาเวนะ                สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
                                                                ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
                                                                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
                                                                ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง               รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
                                                                สัพพะสังฆานุภาเวนะ                สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ความหมาย

         บ่อยครั้งที่สาธุชนกำลังขึ้นรับพระของขวัญจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในยามบ่าย จะได้ยินพระเจริญพุทธมนต์บทนี้เป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย ธรรมรักษ์ จึงขอยกคำแปลมาให้อ่าน เมื่อรู้แล้วจะได้ตั้งใจเงี่ยโสตสดับฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสใน   พระรัตนตรัยให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป... ความหมายคือ

                                                                   พระผู้มีกรุณาต่อชาวโลก            เป็นที่พึ่งคลายโศกมหาศาล
                                                               ทรงบำเพ็ญบารมีมาช้านาน             จนบรรลุโพธิญาณอันเลิศล้ำ
                                                               ด้วยสัจวาจาที่กล่าวขาน                 ขอให้ชำนะมารสันดานต่ำ
                                                               ขอให้สบมิ่งมงคลกุศลนำ               ดุจพระสัมพุทธเจ้าของเรานี้
                                                                   พระทรงเป็นที่เคารพสักการะ       ของเหล่าศากยบุรีศรี
                                                               ประทับใต้โพธิ์ใหญ่ใกล้วารี             ละกิเลสเหตุอัปรีย์ที่มีมา
                                                               เหนือบัลลังก์ปฐพีที่พิชิต                 สยบมารเรืองฤทธิ์ผู้หาญกล้า
                                                              ถึงสุดยอดแห่งพุทธศาสดา               ศากยวงศ์พงศาปลื้มเปรมใจ
                                                                    ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสวด     ชัยมงคลแปดหมวดอันยิ่งใหญ่
                                                               จงบรรลุกุศลมงคลชัย                    ดุจจอมไตรโลกนาถศาสดา    
                                                               ฤกษ์จะงามมิใช่งามที่ตัวฤกษ์           อรุณเบิกแสงสว่างกระจ่างหล้า
                                                               ก็เพียงบอกขณะผันวันเวลา             จะบ่งค่าชั่วดีเห็นไม่เป็นจริง
                                                                     อันกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวชี้        ถ้าละชั่วทำดีพร้อมทุกสิ่ง
                                                               ทั้งกายวาจาใจไม่ประวิง                 คือยอดยิ่งมิ่งขวัญมงคลชัย
                                                               ถ้าทำดีเมื่อไรได้ดีแท้                    ถ้าทำชั่วชั่วแน่อย่าสงสัย
                                                               ทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นได้ทันใจ           ฤกษ์ผานาทีใดไม่สำคัญ
                                                                     ผู้ทำดีด้วยกายวาจาใจ             ปณิธานตั้งไว้อย่างคงมั่น
                                                               ย่อมได้บุญกุศลผลอนันต์               เพราะดีนั้นบันดาลดีทุกทีไป
                                                               ขอพุทธานุภาพจงนำผล                 ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
                                                               ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย           บันดาลให้พิพัฒน์สวัสดี
                                                                     ขอธรรมานุภาพจงนำผล           ให้เกิดสรรพมงคลสุขี
                                                               ขอเทพไท้ทั้งผองป้องไพรี              ให้เกิดศรีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย
                                                               ขอสังฆานุภาพจงนำผล                  ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่
                                                               ขอเหล่าเทพรักษ์พิทักษ์ภัย             บันดาลให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ เทอญ
    
           เมื่อเข้าใจความหมายพอสังเขปแล้ว ก็ให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเงี่ยโสตสดับด้วยจิตเลื่อมใส พระของขวัญที่รับมาก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์ด้วย ได้ทั้งบุญที่เกิดจากความเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย สทา โสตถี ภวันตุ เต ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลนานเทอญ.. 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร