วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก

เรื่องจากปก

เรื่อง : จันทร์ซีโร่

 


บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน

คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก

 

 

 

 

   ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิตและสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนาน... ในวันนี้ สิ่งอัศจรรย์สิ่งนี้กำลังรอคอยพวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันทำให้ปรากฏขึ้นเพราะการดำเนินโครงการอัศจรรย์เช่นนี้จะสำเร็จได้ มิใช่อาศัยเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายบุคคลและหลายองค์กร ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่มาเกิดในยุคที่จะมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้ เราจึงควรมีส่วนร่วมในการทำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ยังมีคุณค่าทั้งแก่ผู้บวช ครอบครัว สังคม ประเทศชาติศาสนา และจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 

ชีวิตสามเณร เหล่ากอของสมณะ


   ชีวิตของสามเณรหรือเหล่ากอของสมณะเป็นชีวิตในอุดมคติ ที่ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนา เพราะเป็นชีวิตที่สงบ ร่มเย็นมีคุณค่า และมีเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งเกียรติอันสูงยิ่งนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้น แต่ยังตามไปปรากฏในสัมปรายภพอีกด้วย และที่สำคัญชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรงไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการตัดสินใจมาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและสูงค่ายิ่ง ดังที่พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภเสมอว่า “เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด”

 

 

 


สามเณรหนึ่งล้าน ช่วยบันดาลสันติสุข

 

   โครงการนี้มีเป้าหมายว่า สามเณรที่มาร่วมกันบรรพชานับล้านรูป จะตั้งใจฝึกตนทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นนักบวชแท้ ที่มุ่งมั่นปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และหากสามเณรมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยแล้วย่อมถือว่า เปน็ การช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟู พระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ และถึงแม้สามเณรทั้งหลายยังเยาว์วัยอยู่ แต่หากท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่โลกแห่งสันติสุขแล้ว ย่อมถือเป็นการดำเนินตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว

 

 

 

 

ส่งเสริม...สนับสนุน...ประสานงานสามเณรหนึ่งล้านจะเป็นจริง

 

   ข่าวโครงการบรรพชาสามเณร๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ที่กำลังเริ่มกระจายไปในหมู่พุทธศาสนิกชน เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของมหาชนทั้งในและต่างประเทศ และต่างปรารถนาที่จะมีส่วนในโครงการมหัศจรรย์นี้

 

   สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการนั้นนอกจากเราจะช่วยกันไปเชิญชวนกุลบุตรลูกหลาน ญาติมิตร ที่มีวัยเหมาะสมให้เข้ามาบรรพชาแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบรรพชาได้ด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ด้วยการสะสมปัจจัยวันละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙เช่น อาจจะสะสมไว้วันละ ๒๐ บาท และเมื่อวันบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป มาถึงปัจจัยที่เราเก็บสั่งสมไว้นี้ก็จะมีส่วนในการสร้างความส??ำเร็จแก่โครงการอัศจรรย์นี้ และสร้างความปีติแก่เราอย่างยากที่จะลืมเลือน

 

  ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเท่าใดก็ตาม ทุกสิ่งที่เราทำลงไปเพื่อโครงการบรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป จะกลายเป็นตำนานแห่งความอัศจรรย์ ที่เราทุกคนปีติยินดีเสมอว่า เราคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และผลักดันให้โครงการนี้บังเกิดเป็นจริง

 

  ชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรงไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการตัดสินใจเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและสูงค่ายิ่ง

 

 

 

 

คำอธิษฐานจิตร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป


   ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย ด้วยบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนาน ๆ


   ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร ให้มลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป


   ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย สามารถระลึกชาติได้ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ให้ได้บรรพชาอุปสมบท แตกฉานทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และวิชชาธรรมกาย ได้บวชสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย ครั้นละโลกไป ให้ได้ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม


   เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ ในครอบครัวธรรมกาย ให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน มีสมบัติมหาศาล สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ


   ธรรมอันใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนีสด จนฺทสโร พระผู้ปราบมาร และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้บรรลุ ขอจงบรรลุธรรมนั้น ได้ส??ำเร็จวิชชา ๓ วิชชา ๘ ประการ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ และจรณะ ๑๕ อย่างสะดวกสบาย มีธรรมะสว่างไสว ได้สร้างบารมี ร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม


   ขอความปรารถนา ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ จงทุกประการเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 

 

หมายเหตุ อธิษฐานจิตทุกวัน หลังจากนำปัจจัยใส่กล่องไว้ทำบุญแล้ว

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร