วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว  บุคคลสำคัญต่อ “สามเณรล้านรูป”

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์ 

 

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว 
บุคคลสำคัญต่อ “สามเณรล้านรูป”

 

    กระหึ่มทั่วแผ่นดินไทย!! ด้วยบุญใหญ่ สามเณรล้านรูป ...เมื่อคณะกรรมการผุดไอเดียสุดเยี่ยมด้วยการสถาปนา “อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล” ขึ้นมา ทั่วประเทศต่างขานรับเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย 


    ภารกิจเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อบรมแต่ละจังหวัด และส่วนกลางจัดที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ โดยกำหนดจัดต่อเนื่องไปอีก ๓ เดือน คือ เดือนสิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม 

 


อุบาสก-อุบาสิกา คือ ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย


    อุบาสก-อุบาสิกา คือ บุคคลผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มครองผองภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังเช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร และมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้สร้างวัดบุพพาราม ซึ่งเป็นวัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบัน อุบาสก-อุบาสิกายังคงเป็นเสาหลักสำคัญในการสนับสนุนช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรือง

 


    เนื่องในวาระครบ ๗๒ ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ท่านได้ปรารภโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยกำลังของพุทธบริษัททั้ง ๔ ดังนั้น “โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล” จึงบังเกิดขึ้น เพื่อคัดเลือกยอดอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว มาทำหน้าที่ประสานงานจัดบรรพชาสามเณรในทุกตำบลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเครือข่ายคณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัดทั้งแผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กรภาคีต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ณ ศูนย์อบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธ สมกับเป็นอุบาสก-อุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย และทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานจัดโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


     คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมมีดังนี้ 
๑. เป็นชายจริงหญิงแท้ อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. นับถือพระพุทธศาสนา 
๓. สุขภาพแข็งแรง  
๔. สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม  
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับชุมชนทุกกลุ่มได้ 
๖. สามารถรับภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมาย 

 


จัดอบรมแล้ว ๖๘ จังหวัด


    ทันทีที่ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการบรรพชาสามเณรล้านรูป ประกาศโครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นพิเศษนี้ ก็มีจังหวัดที่จัดอบรมเองในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งส่งอุบาสกอุบาสิกาแก้วไปอบรมกับส่วนกลางที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ รวมแล้ว ๖๘ จังหวัด และจากอีก ๑ ประเทศ คือ สปป.ลาว


    โดยทุกพื้นที่เมื่ออบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูปประจำตำบล มาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีกระแสการทำความดีเริ่มสะพัดไปทั่วแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง

 


ภาคเหนือร่วมกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น


    จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระครูวาปีวรมานิต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๒ จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วที่ อ.ดอยหล่อ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ยังจัดที่ศูนย์ประจำตำบลอีก ๒ แห่ง ใน อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง


    จังหวัดน่าน นำโดย พระอุกฤษฎ์ พฺรหฺมวํโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดน่าน ได้เข้ากราบเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัด รายงานเรื่องโครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วและโครงการสามเณรล้านรูป รวมทั้งนำทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมวัดกัลยาณมิตร เพื่อชวนเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้มียอดวัดสมัครแล้ว ๔ วัด 


    จังหวัดลำปาง นำโดย พระชาญจิตร ญาณยุตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรองรับสามเณรล้านรูป ณ สำนักงานกัลยาณมิตรลำปาง มีผู้สมัครเข้าอบรม ๒๗ ท่าน โดยเข้าหลักสูตร UG5, มหาปูชนียาจารย์ และทำแผนงานสร้างคน สร้างทีม เพื่อสร้างศูนย์บวชประจำตำบลทั้ง ๑๐๑ ตำบล 


    จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 


ภาคอีสานร่วมสร้างตำนานความดี 


    จังหวัดสุรินทร์ นำโดย พระอธิการสมพงษ์ ยโสธโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมผู้นำชุมชน ๒๑ ตำบล กว่า ๔๐๐ ท่าน เพื่อแจ้งข่าวอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ วัดป่าสามัคคีธรรม อ.พนมดงรัก วัดตาเกา อ.กาบเชิง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมถึง ๔๐ ท่าน สำหรับ วัดป่าสันติสามัคคี อ.พนมดงรัก ทางทีมงานพระอาจารย์ฝากบอกว่า ขอให้เชิญชวนกันมาเยอะ ๆ เพราะผู้มีบุญที่จะบวชเณรรอเราอยู่


    จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดกิจกรรมที่ วัดแดงหม้อ อ.เขื่องในวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย พระอนุชา อภิชาโต หัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ซึ่งมีคุณครูผู้นำบุญนำเด็กเข้าอบรมด้วย ทำให้มีเด็กปวารณาบวชสามเณรปีหน้าเกือบยกห้อง ทางด้านศูนย์อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว วัดนาหินโนน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี จัดโดย พระพิศมีชัย คุณธมฺโม มีผู้เข้าอบรม ๖๕ ท่าน


    จังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำทีมพระอาจารย์ลงพื้นที่เชิญชวนวัดกัลยาณมิตรเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป โดยมีวัดตอบรับเข้าร่วมแล้ว ๘ วัด 

 


ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก ร่วมใจสามัคคี


    จังหวัดนครนายก วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดช้าง อ.บ้านนา มีการสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีพระเข้าร่วมสัมมนากว่า ๑๐๐ รูป ทั้งนี้ พระมหาชัยยะ จนฺทสโม ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายก ได้นำเสนอโครงการสามเณรล้านรูปแก่พระสังฆาธิการ เพื่อขอความเมตตาเป็นศูนย์บวชต่อไป


    จังหวัดนครปฐม พระอรรถ สุจิตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครปฐม มีโอกาสเข้าไปกราบรายงานโครงการสามเณรล้านรูปแก่ พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับผู้นำบุญและอุบาสก-อุบาสิกาแก้วทุกอำเภอ เพื่อลงพื้นที่หาศูนย์บวชสามเณรล้านรูป


    จังหวัดปทุมธานี นำโดย พระศรีรัตน์ โชติรตโน ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง อ.เมือง มีผู้เข้าอบรม ๓๐ ท่าน สามารถชวนวัดกัลยาณมิตรใกล้บ้านเข้าร่วมโครงการได้ ๓๒ วัด จำนวนตำบลที่ปวารณา ๖๑ ตำบล จำนวนอำเภอที่ปวารณา ๗ อำเภอ จำนวนสามเณรที่ปวารณา ๖,๗๐๐ รูป


    จังหวัดราชบุรี ทีมพระอาจารย์ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร และอาสาฟื้นฟูแต่ละอำเภอ นำโดย พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดราชบุรี ได้ออกทำหน้าที่ชวนวัดกัลยาณมิตรสมัครเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป ๑๑๗ วัด สมัครมาแล้ว ๕๔ วัด


    จังหวัดเพชรบุรี นำโดย พระครูสังฆรักษ์วรวิทย์ ถิรปญฺโญ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ากราบ พระเดชพระคุณพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี รายงานเรื่องโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่จะจัดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี และขออนุญาตชวนวัดในเขตปกครองร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป 


    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมโดย พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมพระอาจารย์ และอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ลงพื้นที่ชวนวัดกัลยาณมิตร เช่น วัดเขาน้อยบน อ.ปราณบุรี โดย พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี ยินดีเข้าร่วมโครงการ

 

 

ภาคใต้ร่วมสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน


    จังหวัดชุมพร นำโดย พระพันดิษฐ์ ยติวํโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมวัดกัลยาณมิตร เพื่อชวนสมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป ลงพื้นที่เพียง ๒ วัน สมัครมาแล้ว ๕ วัด 


    จังหวัดนราธิวาส นำโดย พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาส และทีมพระอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อชวนวัดกัลยาณมิตรเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้าน โดยมีวัดตอบรับเข้าร่วมโครงการ ๑ วัด เป็นศูนย์บวชแรกของจังหวัดนราธิวาส 


    จังหวัดพัทลุง นำโดย พระบัญชา ปญฺญาวโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพัทลุง เข้ากราบ พระครูปภัศร์คุณาทร เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน เจ้าอาวาส วัดท่าลาด จ.พัทลุง เพื่อรายงานการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในพื้นที่ และกราบขอความเมตตาเป็นศูนย์บวชสามเณร ซึ่งวัดนี้สมัครเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูปศูนย์แรกของจังหวัดพัทลุง และจัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผู้ประสานงานอำเภอเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงสู่ระดับตำบลต่อไป 


    จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย พระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งทีมพระอาจารย์และทีมกัลยาณมิตรจัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลงพื้นที่ตามศูนย์บวชต่อไป 

 


บูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี 


    ๒ เดือนที่ผ่านมา คือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทั้งประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด พระอาจารย์และผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดต่างรับบุญกันเต็มที่ ทั้งอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ทั้งกราบเจ้าอาวาสแต่ละวัด เพื่อขอความร่วมมือเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป และจัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล 


    โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นพิเศษนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด แม้อบรมไปแล้วกว่า ๑,๐๐๐ คน แต่ยังต้องการผู้มีบุญมาอบรมอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วประเทศเข้าอบรมกันให้มาก ๆ เพราะอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นนี้ถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์บวช ๗,๔๘๔ ศูนย์ และชวนบวชสามเณรล้านรูปทั่วไทยให้บรรลุเป้าหมาย “บูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี” ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้

 

ความในใจของผู้เข้าอบรมอุบาสก-อุบาสิกา

 

อุทิศ ต้นแก้ว 
อุบาสกแก้ว จ.อุบลราชธานี


    ที่ผมมีแรงบันดาลใจอยากมาสัมมนาครั้งนี้ เพราะที่อุบลราชธานีมีการกระจายข่าวสารโครงการไปทุกอำเภอเลยครับ ยิ่งเรามีผู้นำอย่างพระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต เรายิ่งมีกำลังใจมาก ที่อุบลฯ เรามีเครือข่ายทุกอำเภอ เราตั้งเป้าไว้ ๑๕,๐๐๐ รูป เป็นไปได้แน่นอนครับ อุบลราชธานีเตรียมการตั้งแต่เนิ่น ๆ เลย เราประชุมกันบ่อยมากในการที่จะบุกไปข้างหน้า เพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนา

 

ธิดา วรรณลักษณ์ 
อุบาสิกาแก้ว จ.นราธิวาส


    รับทราบโครงการนี้จาก DMC และหลวงพี่สุพจน์ซึ่งเป็นประธานโซนภาคใต้ ท่านเล่าเรื่องโครงการบวชสามเณรล้านรูปให้ฟัง แล้วระดมพลังกันว่า เราจะทำอย่างไรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งภาคใต้ประสบปัญหาเรื่องพระย้ายหนีออกไป เรื่องวัดร้าง หรือแม้แต่ไม่กี่วันมานี้ก็มีพระโดนระเบิดมรณภาพไป ๒ รูป ทำให้พวกเราสะเทือนใจมาก แต่พอเราทราบข่าวโครงการนี้ก็ดีใจ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วย สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

 

 ชุมพล - นงเยาว์ ชาลี
อุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว จ.นนทบุรี


    เราพบว่าเยาวชนจำนวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ เราจึงสมัครเป็น
อาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME) และเข้าอบรมเป็นอุบาสก-อุบาสิกาแก้วประจำจังหวัดนนทบุรีในโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป ทำหน้าที่ประสานงานลงทำกิจกรรมในชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปีหน้านี้จังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายบวชสามเณรหลายพันรูป จึงขอเชิญพี่น้องชาวนนทบุรีมาร่วมอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จะได้ช่วยกันทำให้จังหวัดของเราร่มเย็นและสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม ผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๘-๓๓๒๙-๒๘๑๒

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล