วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ สร้างองค์พระและรัตนบัลลังก์  ถวายพระสังฆาธิการ สืบสานพระพุทธศาสนานานนับพันปี

มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่
สร้างองค์พระและรัตนบัลลังก์  ถวายพระสังฆาธิการ 
สืบสานพระพุทธศาสนานานนับพันปี

๑ องค์ ๑ แผ่น ถวายพระสังฆาธิการ สานควานสำเร็จ
๑ ปี งานสลายร่างคุณยาย

โดย ธรรมรัตน์


        "สาธุ สาธุ สาธุ" ยังจำได้ไหมกับสัททสัญญาสาธุการของเหล่ายอดกัลยาณมิตรกว่าสองแสนคน ที่ดังกังวานไปทั่วปริมณฑลของลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ต่อหน้าคณะ พระสังฆาธิการกว่า ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ ในวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

         เสียงนื้ประหนึ่งแทนคำปวารณาตนว่า พวกเราเหล่าลูกพระราชฯ หลานคุณยาย ล้วนมีความตั้งใจที่จะเอาบุญใหญ่ด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์จารึกชื่อของพระสังฆาธิการทุกรูป ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในวันนั้น


ความเมตตาของพระสังฆาธิการทั้งแผ่นดิน
          นับเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้  ที่เหล่าพระมหาเถรานุเถระในระดับพระสังฆาธิการทั่วผืนแผ่นดินไทย ได้ให้ฉันทานุมัติอนุญาตให้จารึกชื่อ ฉายา และสมณศักดิ์ของท่านไว้ที่ฐานขององค์พระธรรมกายประจำตัวที่เหล่ากัลยาณมิตรจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวาย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ยาวนานนับพันปี

            เหตุที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าประการแรก มหาสังฆสมาคมครั้งยิ่งใหญ่ เฉกเช่นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๕ นับเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมรวมกันของพระสังฆาธิการผู้ใหญ่จากทั่วทุกสารทิศถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่ยังไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อน ณ ดินแดนรูปขวานทองแห่งนี้

          ประการต่อมา การรวมตัวกันของคณะสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีและ ความเข้มแข็งของการคณะสงฆ์ไทยที่ทุกรูปล้วนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่คู่โลก เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์ ต่อ ไปตราบนานเท่านาน

          นอกจากนี้ การให้ฉันทานุมัติอนุญาตให้จารึกชื่อของท่านที่ฐานองค์พระ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกยํ้าให้เห็นถึงเจตจำนงในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ไทยอย่างชัดเจนยิ่ง เพราะทุกรูปล้วนตระหนักดีว่าความเข้มแข็ง ของพระศาสนาจะเกิดขี้นได้ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน มิใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือน เช่นที่ผ่านมา

        ภาพมหาสมาคมในงานสลายร่างคุณยายนั้น ไม่ว่าใครที่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือมีโอกาส เห็นภาพนี้ในภายหลังย่อมเกิดความรู้สึกปลาบ ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง และสามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธ ซึ่งเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อันเกิดขึ๊นจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันของทั้งบรรพชิตและฆราวาส หลายแสนชีวิต ซึ่งเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นแตกเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ มหาธรรมกายเจดีย์ศูนย์รวมใจของชาวพุทธ ในยุคปัจจุบัน

     การจารึกชื่อของพระสังฆาธิการที่ฐานองค์พระธรรมกายประจำตัว เปรียบประหนึ่งอนุสรณ์ ที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงการเกิดขึ้นของมหาสมาคมในครั้งนั้น และจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ที่จะเป็นเครื่องยืนยันในอีกพันปีข้างหน้าว่าเหตุการณ์นื้ได้เกิดขึ้นจริง ณ ที่แห่งนื้และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกติดตามมานานนับพันปี

 

บุญ "อสงไขยอัปปมาณัง"
            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ตระหนักถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณของพระลังฆาธิการทั่วประเทศ ดังนั้น จึงมีดำริให้ลูกๆ ชายหญิงร่วมใจกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวาย และนอกจากนี้ ยังได้มอบบุญใหญ่ให้ลูกๆ ช่วยกันสร้างแผ่นพื้น ลานธรรมรัตนบัลลังก์ ซึ่งเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมรายรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ถวายเป็นมหาสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการอีกด้วย

           การสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายนี้ เป็นบุญใหญ่ชนิดที่เรียกว่า อสงไขยอัปปมาณัง คือเป็นบุญใหญ่ที่ไม่อาจจะนับจะประมาณได้ เพราะการสร้างพระพุทธรูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยวิชชาคือความรู้ภายใน และจรณะคือจริยาวัตรภายนอก ดังนั้นใครที่สร้างพระพุทธรูปจึงเท่ากับเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลก ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นบุญใหญ่ที่ไม่อาจจะนับจะประมาณได้ นอกจากนี้องค์พระธรรมกายประจำตัว ยังถูกนำไปประดิษฐานอยู่ ณ ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัยสิ่งคักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ ที่จะเป็นศูนย์รวมผู้มีบุญทั่วโลกให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าที่มหาธรรมกายเจดีย์ได้ถูกใช้เป็นสถาน ที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลกเรื่อยมา อาทิ วันมาฆบูชา และวันคุ้มครองโลก ฯลฯ ที่สามารถรองรับพระภิกษุสามเณร และสาธุชนเป็นเรือนแสนมาปฏิบัติธรรมร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง

          มหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นแหล่งสร้างคนดีให้แก่โลกอย่างแท้จริง เพราะเมื่อใดที่มวลมนุษยชาติได้รู้จักกับความสุขภายในอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม และมารวมตัวกันทำความดี ณ สถานที่แห่งนี้เมื่อนั้นความคิดเบียดเบียนซึ่งกัน และกันของมนุษย์ก็จะหมดไป ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและพบกับสันติสุขอันไพบูลย์ที่แท้จริง


สร้างให้ท่าน ได้ที่เรา
            ในวาระใกล้ครบรอบ ๑ ปี งานสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พวกเราเหล่าลูกหลานของคุณยายมีความตั้งใจที่จะสร้างองค์พระและรัตนบัลลังก์ถวายแด่พระสังฆาธิการ เพื่อเป็นการสานต่อความ สำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

             ที่สำคัญที่สุดคือเป็นการตอบแทนความเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของคณะพระสังฆาธิการ ที่ได้มอบให้แก่หมู่คณะของเราตั้งแต่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานสลายร่างของคุณยาย และยังได้เมตตามีฉันทานุมัติ อนุญาตให้จารึกชื่อของท่านที่ฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกด้วย ดังนั้นพวกเราลูกหลานยายต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งนี้ให้สำเร็จให้จงได้

           การสร้างพระธรรมกายประจำตัว และแผ่นพื้นลานธรรม ถวายพระมหาเถรานุเถระ ตลอดจนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ จำนวนกว่าสามหมื่นวัด ผู้ทำหน้าที่เป็นอายุของพระพุทธศาสนาและเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลก จึงเป็นมหาสังฆทานที่มีอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณ และพวกเราลูกหลานยายผู้สร้างนี่แหละ ที่จะเป็นผู้ใด้รับเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตามคุณยายไปสร้างบารมีให้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน แด่พระเถรานึเถระ ๓,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล