วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก กับกิจกรรมที่ถูกจารึกลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.๙


วันคุ้มครองโลก
กับกิจกรรมที่ถูกจารึกลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด


6406_016.jpg

        คำว่า “โลก” ที่เราอาศัยอยู่ จากประโยคในภาษาบาลีที่ว่า “ลุชฺชติ ปลุชฺชตีติ โลโก” โลก หมายความว่า “พินาศไปและย่อยยับไป” แล้วยังมีอีกหนึ่งความหมายที่น่าขบคิดพิจารณา โดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดีสุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) ให้ความหมายไว้ว่า “ร่างอันเขาเห็นอยู่” ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วนั้น หมายถึง สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแล และด้วยประการดังกล่าวมานี้ ทำให้ผู้เขียนมีประเด็นคำถามบางอย่างปรากฏขึ้นในใจ นั่นคือ ใช่หรือไม่ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่กับโลกที่หมายถึงตัวเราท่านทั้งหลาย อาจมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างต่อกันและกัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วต่างมีจุดเริ่มต้นร่วมกัน นั่นก็คือ คำว่า “โลก” นั่นเอง 


6406_017.jpg

    อนึ่ง ย้อนไปในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ณ มุมเล็ก ๆ มุมหนึ่งของโลก บริเวณดินแดนที่ในอดีตถูกเรียกขานว่า “ซาน ซัลวาดอร์ (San Salvador)” ซึ่งถูกค้นพบโดยนักเดินเรือสมุทร นามว่า “คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus)” หรือที่ปัจจุบันหมายเอา “ประเทศสหรัฐอเมริกา” นั่นเอง กิจกรรมรักษ์โลกถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่แผ่นดินแห่งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวโลกร่วมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก และต่อมาในภายหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรม และแนวความคิดดังกล่าวยิ่งขึ้น องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก  (EarthDay)” ภายใต้โครงการที่ว่า “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UnitedNationsEnvironmentProgramme (UNEP)” 


6406_018.jpg

6406_019.jpg

       ด้วยปรารภถึงความสำคัญของวันดังกล่าว วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีจึงจัดกิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “CleanseThe Mind, Cleanse The World” เป็นการสื่อความหมายให้ชาวโลก “ทำความสะอาดใจและโลก” ของตนเอง ซึ่งคำว่า “ใจและโลก” นี้มีความหมายพ้องกันกับคำว่า “โลก” ทั้ง ๒ นัย ที่ผู้เขียนอรรถาธิบายมาแล้วข้างต้น โดยในวันนั้นมีกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีปฏิบัติธรรมภาคสาย-บ่าย พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีถวายประทีปออนไลน์ การรับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ “วันธรรมะคุ้มครองโลก” โดยพระอาจารย์ถาวร ถาวโร เป็นต้น ถัดจากนั้นในช่วงพิธีกรรมภาคค่ำ ไฮไลต์ของงานบุญวันคุ้มครองโลกก็เริ่มขึ้นด้วยพิธีจุดประทีปแปรอักษร พิธีเจริญสมาธิภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีประกาศรางวัลกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) และพิธีฉลองชัยชิตัง เม สวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๓,๓๒๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ 


6406_020.jpg

6406_021.jpg

       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีจุดประทีปแปรอักษรภาพที่ใช้ดวงประทีปเป็นจำนวนมากถึง ๒๕๖,๔๗๗ ดวง ในการแปรภาพจำลองแผนที่ทั่วทั้งโลกมาบรรจุรวมลงไว้ในที่แห่งเดียวกัน ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ 


6406_022.jpg

6406_023.jpg

6406_024.jpg

      แสงสว่างนวลตาที่เกิดจากทะเลเพลิงประทีปหลายแสนดวงนี้ เป็นสัญลักษณ์ว่า พระสัทธรรมของพระบรมศาสดาจะสามารถแผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกได้โดยเร็ววัน และนับเป็นภาพที่ตราตรึงและประทับลงในใจของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ่าน Zoom ทุก ๆ ท่าน


6406_028.jpg

6406_026.jpg

       นอกจากนี้ กิจกรรมงานบุญจุดประทีปครั้งนี้ ทางกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ทำการจดสถิติโลกว่า เป็นการแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทุกกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็น ประดุจแสงแห่งความหวังที่จะนำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติสมดังชื่อเพลงที่บรรเลงในช่วงกิจกรรมงานบุญวันนั้นว่า “โลกคอยความหวัง” 


6406_029.jpg

        ในปริโยสานกาลสมัยนี้ ผู้เขียนพร้อมทั้งทีมงานทุกท่าน จึงขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่จุดประกายแสงแห่งความหวังในใจของตนและคนรอบข้าง โดยการมาเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในวันคุ้มครองโลกครั้งนี้ อีกทั้งภาพการสร้างบารมีของเราท่านทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นนิมิตหมายว่า มรดกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้แก่โลก ยังคงไม่เลือนรางจางหายไปเพราะพระธรรมนี้แหละ ถึงจะสามารถรักษาคุ้มครองโลก คือ ตัวเราและโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ได้อย่างแท้จริง สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน ขุททกนิกาย เถรคาถา ว่า 

ธรรมเท่านั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ 
นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว 
ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ 

(ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/ ๓๐๓/ ๓๘๙)

 6406_025.jpg

โอวาทกล่าวโดยหลวงพ่อทัตตชีโว
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        วันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก เป็นวันสำคัญที่ทุกคนบนโลกควรจะมีส่วนร่วม โดยให้ทุกคนนึกถึงโลกที่เราอยู่นี้ ให้น้อมเอาโลกทั้งใบมาไว้ที่กลางกาย ให้เอาโลกมาอยู่ภายในตัว 

          “มองภายในให้โลกใสเป็นแก้ว ใสเป็นโลกแก้ว” อย่างนี้จึงจะเรียกว่า “คุ้มครองโลก” 

        ถ้าจะคุ้มครองโลกต้องทำแบบนี้ เพราะเป็นของสากลโลกที่ทุกคนบนโลกควรจะมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ทุกคนที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ จะต้องมีส่วนร่วมในการคุ้มครองโลก 

       ดังนั้น วันนี้วันดี เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ให้นึกถึงโลกของเรา นึกน้อมไว้ภายในตัว โลกกับเราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะที่ผ่านมาตัวเรากับโลกใบนี้ต่างก็แยกกันอยู่ 

           ดังนั้น เราต้องเอาโลกมาอยู่ในตัวให้ใสสว่าง ซึ่งโลกต้องอยู่ภายในตัวเรา เราต้องใหญ่กว่าโลกจึงจะสามารถคุ้มครองโลกได้ 

        โดยเริ่มต้นให้เห็นประเทศของเราก่อน ประเทศใครประเทศท่าน ให้เห็นเหมือนอยู่ในแผนที่ เห็นประเทศของตัวเองให้ใส แล้วขยายความใสไปทั่วโลก ให้โลกใบนี้ที่มีชาวโลกต่าง ๆ ใสหมดทั้งโลก จึงจะเรียกว่า วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ชาวโลกจะต้องอยู่เย็นเป็นสุข มาช่วยกันกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว แล้วสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้น ทุกเชื้อชาติศาสนา และเผ่าพันธุ์ 

        ดังนั้น ต้องมาช่วยกันกลั่นโลกใบนี้ให้ใสเป็นโลกแก้วให้ได้ โดยเริ่มต้นจากประเทศของเรา ต้องให้ใส แล้วจึงขยายไปสู่นานาประเทศ นานาชาติ เพื่อให้โลกเกิดสันติสุขในรุ่นของเรานี้แหละ สันติสุข แปลว่า สุขที่เกิดจากการหยุดนิ่ง ให้นึกถึงโลกใบนี้ไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย ๆ ให้เรากล่าวคำภาวนา “สัมมาอะระหัง” ในใจไปเรื่อย ๆ โดยให้เสียงของคำภาวนานั้น ค่อย ๆ แผ่ขยายจากศูนย์กลางกายของเรา ใจของเราจะได้เกาะเกี่ยวกับภาพนิมิตที่เรานึก และคำภาวนาไปพร้อม ๆ กัน

        ใจก็จะเกิดความสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ใจที่ผ่องใสนี้จะเชื่อมโยงกับแหล่งที่ผลิตพลังงานบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งจะเป็นเกราะคุ้มกันภัยจากธาตุอันไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ภายนอกทั้งปวง ใจที่บริสุทธิ์จะทำให้เราคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดี และทำในสิ่งที่ดี 

        ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกขาดแคลนในขณะนี้ เท่ากับว่าเรากำลังมีส่วนในการคุ้มครองโลกไปด้วย กระแสแห่งความบริสุทธิ์ก็จะแผ่ขยายจากใจที่บริสุทธิ์ อันเกิดจากการฝึกสมาธิจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อไปคุ้มครองโลกใบนี้ให้เราประคองใจให้อยู่นิ่ง ๆ กับความสะอาดบริสุทธิ์ที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นภายในตัวของเรา 

         เมื่อเราได้สัมผัสกับแหล่งแห่งพลังงานอันบริสุทธิ์ภายในใจของเราแล้ว เราก็ทำความรู้สึกว่า พลังงานอันบริสุทธิ์ภายในนั้น ค่อย ๆ ขยายออกไปทุกทิศทาง โดยให้เรานึกเบา ๆ ว่า พลังงานแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นดวงกลม ๆ ใส ๆ ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปครอบคลุมร่างกายของเรา และแผ่ขยายจากตัวเราออกไปครอบคลุมสมาชิกในบ้าน เพื่อนบ้าน และทุก ๆ คน ในโลก ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม เราก็ส่งความปรารถนาดีที่ขยายออกไปพร้อมกับพลังงานอันบริสุทธิ์ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและปรารถนาดีไปยังทุก ๆ คน 

       ขอให้ทุกคนปราศจากภัยอันตรายในชีวิต ที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อย ที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ ที่สุขน้อยก็ให้สุขมาก ที่สุขมากแล้วก็ให้มีความสุขมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้ทำความรู้สึกว่า เรากำลังส่งความปรารถนาดีไปให้ถึงกับทุก ๆ คนในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน นานาชาติ บนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

         ยังความเย็นกาย เย็นใจให้กับทุก ๆ คนบนโลก ขอให้ทุก ๆ คนบนโลกใบนี้เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจกัน รักใคร่ปรองดองกัน ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และขอให้กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้แผ่ไปถึงบรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย สัมพันธชนทั้งหลาย แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ดี หรือที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ให้มีแต่ความสุข มีความหวัง มีกำลังใจ ให้พ้นจากทุกข์โศก โรคภัย แม้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็ขอให้จงเป็นสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

       ขอให้กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้ เข้าไปชำระธาตุอันไม่บริสุทธิ์ภายในตัวของมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เหมือนกับเรากำลังกลั่นให้โลกใบนี้ ใสเป็นแก้ว ใสเป็นเพชร มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากมลทินทั้งปวง

 6406_027.jpg

คำประกาศรางวัลกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 

อ่านคำแปลเป็นภาษาไทย 
โดย กัลฯ พรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์

           กราบนมัสการหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ 
           เรียนท่านสาธุชนและสมาชิกของมูลนิธิธรรมกายทุกท่าน 

           ข้าพเจ้า เซย์ดา ซูบาซี ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด 

        วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้เป็นประจักษ์พยานกับประสบการณ์ที่น่า อัศจรรย์ ซึ่งมูลนิธิธรรมกายได้สร้างสถิติ “การแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ในวันนี้ 

           สำหรับการบันทึกสถิตินั้น กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานสากลไว้ดังนี้ 

           ๑. ไฟจากเทียนทุกเล่มนั้นจะต้องจุดต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ วินาที 
           ๒.ดวงไฟเหล่านั้นจะต้องประกอบเป็นภาพอย่างชัดเจน 

          ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างสถิติครั้งนี้ จะต้องมีการจุดเทียนมากกว่า ๕๖,๖๘๐ เล่ม ซึ่งเป็นสถิติปัจจุบันที่สถาบันสมาธิทางสายกลางได้ทำไว้ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลสำหรับการบันทึกสถิตในวันนี้ ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์พิจารณาทุกประการ แต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะประกาศผลการสร้างสถิติใหม่อย่างเป็นทางการนั้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถิติครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี 

          ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยว่า มูลนิธิธรรมกายแห่งประเทศไทย ยังเป็นผู้ครองสถิติ “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” ซึ่งได้ทำไว้โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ บนเส้นทางธุดงค์ธรรมชัย และนี่คือผลอย่างเป็นทางการของความพยายามสร้างสถิติในวันนี้ 

         ในนามของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ข้าพเจ้าขอประกาศว่า มูลนิธิธรรมกายแห่งประเทศไทย เป็นผู้ครองสถิติ “การแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ด้วยการจุดเทียนจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖,๔๗๗ เล่ม 

         ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ความพยายามสร้างสถิติต่าง ๆ มามากมาย ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด แต่ความพยายามของทุกท่านในการสร้างสถิติใหม่ในวันนี้ นับเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าได้ประสบมา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ทุกท่านเป็นบุคคลน่าอัศจรรย์มาก 

           กราบนมัสการด้วยความเคารพ

 6406_030.jpg

หลวงพ่อทัตตชีโวกล่าวอนุโมทนาและขอบคุณตัวแทนกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

             มีเนื้อหาว่า... 

        วันนี้ถือเป็นวาระสำคัญพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ที่คณะทำงาน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ได้ประกาศให้กิจกรรม “การแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นบันทึกสถิติระดับโลกครั้งใหม่ ที่เหนือกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

           อาตมภาพรู้สึกปีติยินดีและชื่นชมต่อคณะทำงาน ที่มีวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยม และมีมติเห็นว่า กิจกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและควรแก่การบันทึกให้เป็นหลักฐาน และประจักษ์พยานแก่สายตาของชาวโลก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีการแปรภาพด้วยการจุดประทีป โดยมีชาวไทยและต่างประเทศผู้รักสันติภาพทั่วโลกมาทำสมาธิ และร่วมพิธีจุดประทีป เพื่อแปรตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดในโลกผ่านออนไลน์พร้อมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำสมาธิของทุกคนทั่วโลก คุ้มครองโลกให้ปลอดภัยจากโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อโควิด-๑๙ และพบสันติสุขที่แท้จริง อีกทั้งยังอยากให้แสงสว่างแห่งประทีป เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวโลกรู้ว่า พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำสมาธิจะเป็นประดุจดังแสงสว่าง ที่ทำให้โลกผ่านพ้นความมืดมิดและวิกฤตไปได้ 

           อาตมภาพ ในนามมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทั่วโลก ขออนุโมทนาและขอบใจมายังคณะทำงาน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” และขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จ และสมความปรารถนาในการ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกและแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายตลอดไป

 สำนักข่าวชั้นนำเสนอข่าววันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

6406_031.jpg

6406_032.jpg

6406_033.jpg

6406_034.jpg

6406_035.jpg

6406_036.jpg

6406_037.jpg

6406_038.jpg

6406_039.jpg

6406_040.jpg

6406_041.jpg

6406_042.jpg

6406_043.jpg

6406_044.jpg

6406_045.jpg

6406_046.jpg

6406_047.jpg

6406_048.jpg

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล