หนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
ปู่ย่าตายายท่านให้ข้อคิดเรื่องความเคารพไว้เตือนสติว่า
    “ตระกูลไหน ลูกหลานไม่เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่เคารพ
บรรพบุรุษ ตระกูลนั้นก็ล้มละลาย ถึงจะเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมั่งมี
ท่วมฟ้า ตระกูลนั้นก็ล้มละลาย แม้จะเป็นตระกูลสูง หรือราชวงศ์
กษัตริย์ ถ้าขาดความเคารพเสียแล้ว ราชบัลลังก์ก็ต้องล่มสลาย”
ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อประเทศมหาอำนาจใด ๆ ไม่ให้ความเคารพ
เกรงใจประเทศเล็ก ๆ ดูถูกว่าเป็นประเทศกระจอกงอกง่อย สุดท้าย
ประเทศมหาอำนาจเหล่านั้น ก็ต้องล่มสลายลงไป เพราะประเทศที่ตน
ดูถูกไว้ก่อนนั่นเอง
                 มหาอาณาจักรต่าง ๆ ที่ล่มสลายลงไป ก็เพราะตั้งแต่ผู้บริหาร
มหาอาณาจักรไม่เคารพกันเอง ไม่เคารพเกรงใจประชาชน ไม่เคารพ
เกรงใจประเทศเล็กประเทศน้อย มหาอาณาจักรเหล่านั้นก็ล่มสลายได้
โดยไม่ยากเลย ดังตัวอย่างที่ศึกษาได้จากอาณาจักรกรีก อาณาจักรโรมัน
อาณาจักรอียิปต์ อาณาจักรมองโกล ซึ่งวันนี้หลงเหลือแต่อดีตที่ยิ่งใหญ่
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากัน
               เรื่องใหญ่ที่ต้องตระหนักกันให้มากก็คือ ถ้าเราหวังจะให้โลกใน
ยุคที่เรายังมชีวิตอยู่นี้ มีความเจริญร่งุเรือง มีความสงบสขุ มีมิตรภาพ
ที่ดีต่อกัน ก็จำเป็นต้องฝึกให้ทุกคนมีความเคารพ ตั้งแต่เคารพตนเอง
เคารพพ่อแม่ เคารพบรรพบุรุษ ประชาชนให้ความเคารพผู้บริหาร
ประเทศ ผู้บริหารประเทศให้ความเคารพประชาชน ไม่ใช้อำนาจใน
ทางที่ผิด มหาประเทศก็ให้ความเคารพเกรงใจประเทศเล็กประเทศ
น้อย ต้องเคารพกันอย่างนี้ โลกจึงจะเป็นสุขยั่งยืนอยู่ได้
            ชาววัดผู้มุ่งสร้างบุญบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ก็ต้องมาศึกษา
เรื่องความเคารพกันให้ลึกซึ้ง เพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง
ตรัสเตือนไว้เสมอว่า ความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของคุณงาม
ความดีในจิตใจของมนุษย์ ผูกอยู่กับความเคารพที่เขามีต่อการ
ประพฤติธรรมทั้งสิ้น หากชาววัดยังหละหลวมเรื่องความเคารพแล้ว
อย่าว่าแต่จะเป็นกัลยาณมิตรพาชาวโลกไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเลย
แค่จะปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตนเองและครอบครัวก็ยากแล้ว
            ในวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตชีโว ซึ่งเวียนมา
ครบ ๗๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กองวิชาการ
อาศรมบัณฑิตเห็นว่า เรื่องความเคารพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นต้นทางให้เกิด
การสร้างบารมี จึงนำบทเทศน์ว่าด้วยความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นความเคารพประการแรกในความเคารพ ๗ ประการ มาจัด
พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ โดยให้ชื่อชุดหนังสือว่า “ที่สุดแห่งธรรม
ถึงได้ด้วยความเคารพ” ส่วนความเคารพอีก ๖ ประการ ได้แก่
ความเคารพในพระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา สมาธิ ความไม่ประมาท
และการปฏิสันถาร จะทยอยพิมพ์และมอบเป็นธรรมบรรณาการในวาระ
โอกาสต่อไป
              ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณ
ผู้ให้การสนับสนุนจัดพิมพ์ทุกท่าน และขออำนาจพระศรีรัตนตรัย
อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความสำเร็จในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำ
พระธรรมวินัยไปเผยแผ่สู่ชาวโลก เพื่อให้เกิดสันติสุขโดยทั่วกันเทอญฯ

สารบัญ

บทที่ ๑ ปฐมบทแห่งความเคารพ
รู้จักใจกันก่อน ๕
ความเคารพคืออะไร ? ๑๕
ความมั่นคงของชีวิตขึ้นกับความเคารพ ๒๖
ความมั่นคงของรัฐขึ้นกับความเคารพ ๓๒
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาขึ้นกับความเคารพ ๕๑
บทที่ ๒ พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจ้า ๕๙
พระพุทธเจ้าคือใคร ? ๖๑
ทำไมต้องเคารพพระพุทธเจ้า ? ๗๐
แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไร ? ๑๓๖หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ
ลำดับเรื่อง : หลวงพ่อทัตตชีโว   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 36MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 36MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร