การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

การเกิดขึ้นของวิมาน ๒ แบบ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า วิมานของเทวดาบนสวรรค์ เกิดขึ้นได้ ๒ แบบ 


แบบแรก พวกที่นานๆ ทำบุญที แต่ทำมากเต็มกำลัง วิมานจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานละสังขารกลับไปสู่เทวโลก
แบบที่สอง พวกที่สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำ วิมานเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ รอคอยเจ้าของวิมาน และค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญของเจ้าของวิมาน


             ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลัง และทำอย่างต่อเนื่องชื่อว่า สั่งสมบุญถูกหลักวิชชาย่อมเป็นที่มาของมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0083465019861857 Mins