พระภิกษุและสามเณรธรรมทายาทเนปาล ธรรมยาตรา

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

พระภิกษุและสามเณรธรรมทายาท ธรรมยาตรา
ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึง วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ประเทศเนปาล

 Total Execution Time: 0.0042127331097921 Mins