ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2548

 
ผู้ข้ามทะเลอันข้ามได้ยาก
 
ผู้สำรอกราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว
ชื่อว่าได้ข้ามทะเลที่มีสัตว์ร้าย มีผู้ร้าย มีภัยจากคลื่น
อันข้ามไปได้ยากนักนี้
 

 
สํ. สฬ. 18/197

 
 Total Execution Time: 0.0064058502515157 Mins