คุณูปการแห่งพระบรมศาสดา

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2549

 

 

 พระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก

คือสตรีและบุรุษผู้ทำตามคำสอน

 

 

ขุ. เถร. ๒๖/๔๓๗

 Total Execution Time: 0.004721732934316 Mins