วิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2559

วิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก 
แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น 
รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ที่ได้มีการค้นพบเจดีย์บรมพุทโธ 
ที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าลึก ซึ่งต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ทำการบูรณะ
ปฏิสังขรณ์ร่วมกับองค์การยูเนสโก จนกระทั่ง โบราณสถานแห่งนี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นอกจากนี้ การค้นพบบรมพุทโธยังมีส่วนสำคัญ 
ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
เพราะนับตั้งแต่มีการค้นพบบรมพุทโธ 
คณะสงฆ์และชาวพุทธจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย 
ได้พยายามเข้าไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย อยู่เป็นระยะ ๆ
 อีกทั้งชาวพุทธที่นั่นแม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่ชัดเจน 
ผนวกกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มมีนโยบาย
ที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอื่น ๆ นอกจากศาสนาอิสลามแก่ประชาชน มากยิ่งขึ้น
 ดังตัวอย่างของศาสนาพุทธที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้การสนับสนุน
การจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา และยังได้ประกาศยกย่องให้
วันนี้เป็นวันหยุดแห่งชาติอีกด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042748173077901 Mins