ลักษณะของศาสนา

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2559

ลักษณะของศาสนา

ลักษณะของศาสนา , ศาสนา , ธรรมชาติ

จากความหมายของศาสนาที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น สรุปลักษณะของศาสนาได้ดังนี้

1.    ศาสนาเป็นศูนย์รวมของความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย์

2.    ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นที่พึ่งทางใจ

3.    ศาสดาเป็นผู้นำศาสนามาเผยแผ่ สั่งสอนแก่มวลมนุษย์

4.    ศาสนามีสาระสำคัญอยู่ที่การสอนให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่วกระทำแต่ความดี

5.    คำสอนในศาสนามีทั้งระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ

6.    มนุษย์ต้องปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา

7.    ศาสนาต้องมีพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และมีสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมาย
 

 


หนังสือ DF 404 ศาสนศึกษา
กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011854847272237 Mins