คุณค่าของศาสนา

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2559

คุณค่าของศาสนา

คุณค่าของศาสนา , ศาสนา , ที่พึ่งทางใจ , ขนบธรรมเนียมประเพณี

         ศาสนามีคุณค่านานัปการ คุณค่าของศาสนาที่มีต่อมนุษย์เป็นคุณค่าทางจิตใจ อันถือว่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ คุณค่าของศาสนาที่พอประมวลได้ เช่น

1.    เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ คือเป็นที่พึ่งทางใจ ทำให้ไม่รู้สึกอ้างว้างว้าเหว่จนเกินไป

2.    เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะ รวมถึงความสามัคคีในหมู่มวลมนุษยชาติ

3.    เป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษาทั้งในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา และศีลธรรมจรรยา

4.    เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม

5.    เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทั้งหลาย

6.    เป็นเครื่องดับความเร่าร้อนทางใจ ทำให้ใจสงบเย็น

7.    เป็นดวงประทีปส่องโลกที่มืดมิด

8.    เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ เพราะสัตว์ไม่มีศาสนา

 


หนังสือ DF 404 ศาสนศึกษา
กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0072705825169881 Mins