ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนา

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2559

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
สัญลักษณ์ของศาสนา

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สัญลักษณ์ของศาสนา

 

     สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่สำคัญและเป็นกลางๆ ที่ทุกนิกายยอมรับก็คือ เครื่องหมายอันเป็นอักษรเทวนาครี ที่อ่านว่า โอมŽ คำว่า “โอม” เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันหมายถึงพระเจ้าทั้ง 3 คือ ”อ”Ž อักษร ได้แก่ พระวิษณุหรือพระนารายณ์ ”อุŽ” อักษรได้แก่ พระศิวะหรือพระอิศวร ”มŽ” อักษรได้แก่พระพรหม เพราะฉะนั้น อ+อุ+ม เท่ากับ ”โอมŽ” สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บางครั้งเรียกว่า ”สวัสติŽ” หรือสวัสติกะ

         เครื่องหมาย "โอม"Ž สัญลักษณ์แห่งพลังทั้ง 3 อัน หมายถึง พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ

 


หนังสือ DF 404 ศาสนศึกษา
กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.011856333414714 Mins