รักศักดิ์ศรี

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2547

 

จามรีขนข้องอยู่                  หยุดปลด

ชีพบ่รักรักยศ                                   ยิ่งไซร์

สัตว์โลกซึ่งสมมติ                              มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้                 ยศซ้องสรรเสริญ