พิธีเจริญชัยมงคลเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2559

พิธีเจริญชัยมงคลเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ
ตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมกับวัดไทย และชาวพุทธทั่วโลก
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙