เราจะสร้างบารมี ตราบจนกว่าถึงที่สุดแห่งธรรม

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2559

การหยุดนิ่งไม่ใช่ความกลัว
แต่เป็นการเริ่มตนที่จะสู้ต่อไป

เราหยุดแล้ว ท่านเล่าจงหยุดเถิด
หยุดฆ่า หยุดเบียดเบียน

ที่พึ่งสุดท้ายของชาวพุทธ
ขอพระราชาผู้ทรงธรรม
ทรงโปรดปกป้องพระพุทธศาสนา
ให้พ้นภัยจากคนพาล

อย่าตระหนก แต่จงตระหนัก
อย่าตื่นกลัว แต่จงตื่นรู้
อย่าคิดเศร้า แต่จงคิดสู้
อย่ายอมแพ้ แต่จงชนะด้วยธรรม
แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน

กฏแห่งกรรม ยุติธรรมบาปกรรมมีจริง
คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม