พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารถนาความเพียร

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระโสณโกฬิวิสเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ปรารถนาความเพียร

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระโสณโกฬิวิสเถระ , พระโสณโกฬิวิสเถระ  เอตทัคคะในทางผู้ปรารถนาความเพียร

     พระโสณโกฬิวิสะ เกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองจำปา แคว้นอังคะ ที่ฝ่าเท้าทั้งสองของท่านมีขนสีเขียวเหมือนแก้วมณีงอกออกมาด้วย เมื่ออุปสมบททำความเพียรที่ป่าสีตวัน เขตเมืองราชคฤห์ ท่านเดินจงกลมอย่างหนักจนฝ่าเท้าแตก เลือดไหล เมื่อเดินด้วยเท้าไม่ได้ ท่านจึงใช้วิธีคลานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสอง จนกระทั่งเข่าและฝ่ามือทั้งสองแตกอีก แม้กระนั้น ท่านก็ยังไม่บรรลุมรรคผลอันใด ท่านจึงเกิดความท้อแท้น้อยในอยากลาสิกขาออกไปครองเพศฆราวาส

     พระบรมศาสดาทรงทราบ จึงเสด็จมาตรัสสอนให้บำเพ็ญเพียรแต่พอปานกลาง อย่าให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป แล้วทรงยกพิณสามสายซึ่งท่านมีความชำนาญในการดีดพิณอยู่ก่อนแล้ว ขึ้นมาแสดงเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นว่า "พิณที่สายตึงเกินไป เเมื่อดีดแล้วสายก็จะขาด พิณที่สายหน่อยเกินไป เมื่อดีดแล้วเสียงก็ไม่ไพเราะ ต้องาสยที่ตึงพอปานกลางจึงจะไม่ขาดและมีเสียงเพราะ"  ท่านโสณโกฬิวิสะปฏิบัติตามพระดำรัสที่ทรงแนะนำ ไม่ตึงเกินไป หรือไม่หย่อนเกินไป ปรับอินทรีย์ให้เสมอกันได้แล้ว ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

 

 Total Execution Time: 0.019379814465841 Mins