ลำดับอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

ลำดับอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเบื้องต้น , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , การทำสังคายนา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ลำดับอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก , สังคายนา

    ได้กล่าวไว้แล้วในสมัยที่ยังมิได้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานนั้น ใช้วิธีท่องจำและการท่องจำก็แบ่งหน้าที่กัน ตามแต่ใครจะสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนไหนตอนไหนของพระไตรปิฎก เช่น คำว่า "ทีฆภาณกะ" แปลว่า ผู้ สวดคัมภีร์ทีฆนิกาย (พระธรรมเทศนาหมวดยาว) มัชฌิมภาณกะผู้ วดคัมภีร์มัชฌิมนิกาย (พระธรรมเทศนาขนาดปานกลาง) โดยนัยนี้จึงเป็นการแบ่งงานกันทำในการท่องจำพระไตรปิฎก และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีศิษย์ของแต่ละสำนักท่องจำตามที่อาจารย์สั่งสอน เป็นทางให้เห็นความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกด้วยประการฉะนี้

   ในหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกหรือที่เรียกว่าอรรถกถา ได้แสดงการสืบสายของอาจารย์ในแต่ละทาง คือ วินัยปิฎกสุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก ที่เรียกกว่าอาจริยปรัมปราสายแห่งพระอาจารย์ ดังนี้

      4.1 สายวินัยปิฎก

1. พระอุบาลี
2. พระทาสกะ
3. พระโสณกะ
4. พระสิคควะ
5. พระโมคคลีบุตรติสสะ

      4.2 สายสุตตันตปิฎก
           ไม่ได้มีระบุไว้ในอรรถกถา เป็นแต่ได้กล่าวถึงการมอบหน้าที่ในการท่องจำนำสืบ ๆ กันต่อไป ดังนี้

1. มอบให้พระอานนท์ท่องจำสั่งสอนทีฆนิกาย
2. มอบให้นิสิตทั้งหลายของพระสารีบุตรท่องจำมัชฌิมนิกาย
3. มอบให้พระมหากัสสปะท่องจำสังยุตตนิกาย
4. มอบให้พระอนุรุทธ์ท่องจำอังคุตตรนิกายส่วนขุททกนิกายไม่ได้กล่าวไว้ว่ามอบเป็นหน้าที่ของใคร

      4.3 สายอภิธรรมปิฎก

1. พระสารีบุตร
2. พระภัททชิ
3. พระโสภิตะ
4. พระปิยชาลี
5. พระปิยปาละ
6. พระปิยทัสสี
7. พระโกสิยปุตตะ
8. พระสิคควะ
9. พระสันเทหะ
10. พระโมคคลีบุตร
11. พระติสสทัตตะ
12. พระธัมมิยะ
13. พระทาสกะ
14. พระโสณกะ
15. พระเรวตะ

    ตามรายนามนี้สืบต่อมาเพียงชั่ว 235 ปีเท่านั้น ต่อจากนั้นยังมีรายนามอีกมาก ซึ่งนับแต่แผ่ศาสนาไปในลังกาแล้ว

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0013762513796488 Mins