พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

พระไตรปิฎกเบื้องต้น , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , การทำสังคายนา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

      สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทยทั้งหมด 45 เล่ม มีข้อมูลถึง 25 ล้านตัวอักษรสำเร็จในปีพ.ศ. 2531 โดยใช้เวลาถึง 7 เดือน มีชื่อโปรแกรมว่า BUDSIR ทำให้งานค้นคว้าพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ และสมบูรณ์ที่สุด โครงการนี้ ถือว่าเป็นการเทอดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวโรกาสรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

    พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ในจานเลเซอร์นี้ ได้บรรจุชุดภาษาบาลีในอักษรโรมันด้วย เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาสะดวก อีกทั้งเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศด้วย ชุดอักษรโรมันนี้ได้ปริวรรตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากต้นฉบับของไทย มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 30.13 ล้านตัวอักษร

   BUDSIR และพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์สามารถแสดงการแปลงบรรทัดต่อบรรทัดของพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย และอักษรโรมันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือ

     1. งานสืบค้น ในการค้นคำ หรือศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ทั่วไป หรือศัพท์ธรรมะการค้นชื่อหรือสาธารณนาม การค้นวลีและประโยคสำนวนแบบ การค้นข้อความ การค้นบทสวดหลักธรรม และหลักวินัยต่าง ๆ

      2. งานตรวจสอบ ในการตรวจสอบการอ้างอิงภายนอก ตรวจสอบเนื้อหาภายในตรวจสอบความหมาย และตรวจสอบความน่าเชื่อถือและข้อปฏิบัติต่าง ๆ

      3. งานประมวล โดยเฉพาะการจัดทำพจนานุกรม และสารานุกรม เช่น เก็บรวบรวมคำศัพท์ในพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เก็บความหมายนัยต่าง ๆ หาตัวอย่างได้ง่ายแสดงหลักฐานที่มาได้บริบูรณ์ แสดงการใช้จริงในคัมภีร์ให้เห็นได้ในทุกกรณีว่า ศัพท์นั้น ๆ จะมีความหมายนั้น ๆ ในปริมาณเช่นใด การใช้งานในข้อนี้เกื้อกูลต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย

     4. งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประโยชน์ข้อนี้ต้องอาศัยการรวบรวมวิเคราะห์และประสานเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เป็นอันมาก

     5. งานสังคายนาตรวจชำระพระไตรปิฎก โปรแกรมนี้ช่วยให้มีความถูกต้องแม่นยำสอดคล้อง รอบคอบทั่วถึง และครบถ้วนสมบูรณ์ในการชำระพระไตรปิฎก

     6.งานวิจัยระดับนานาชาติ พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์นี้สามารถแปลงบาลีอักษรไทยเป็นอักษรโรมันได้ทุกแห่งตามที่ต้องการ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีในระดับสากล

   ในปัจจุบัน พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์นอกจากชุดของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วยังมีชุดมูลนิธิธรรมกายร่วมกับสมาคมบาลีปกรณ์ ชุดฉัฏฐสังคีติของพม่า ชุดมหาจุฬาฯ ชุดมหามกุฏฯ และชุดธรรมทานอีกด้วย ผู้สนใจสามารถนำมาศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัยของตน ซึ่งแต่ละชุดนั้นก็มีจุดดี และจุดบกพร่องอยู่ไม่มากก็น้อย เพื่อรอคอยการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 005 พระไตรปิฎกเบื้องต้น
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0010065833727519 Mins