จักรแห่งธรรม

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

จักรแห่งธรรม

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , จักรแห่งธรรม , ปฏิรูปเทสวาสะ , สัปปุริสูปัสสยะ , อัตตสัมมาปณิธิ , ปุพเพกตปุญญตา

        จักร คือ ธรรมเป็นดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ มี 4 อย่าง คือ

      1. ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง การอยู่ในประเทศที่สมควร อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร เหมาะกับการประกอบอาชีพ มีสถานศึกษา โรงพยาบาล วัดวาอารามที่ดีมีเพื่อนบ้านที่ดี มีคุณธรรม ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

      2. สัปปุริสูปัสสยะ หมายถึง การเข้าไปคบค้าสมาคมกับสัตบุรุษ (คนดี) เมื่อเข้าไปหาแล้วก็ฟังคำแนะนำสั่งสอนของท่านโดยเคารพ และนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริง

     3. อัตตสัมมาปณิธิ หมายถึง การตั้งตนไว้ในความดี เริ่มตนที่ใจ คือ ต้องมีศรัทธา มีศีล มีสุตะ มีจาคะ และมีปัญญา มีเป้าหมายชีวิตส่วนทางกาย คือ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง

     4. ปุพเพกตปุญญตา หมายถึง ความเป็นผู้มีบุญความดีที่ได้ทำไว้แล้วในชาติก่อน ๆ ทำให้ชาติปัจจุบันได้รับความสุข ความเจริญไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวาง

     สรุป จักร 4 นี้ เป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญสุขสมหวัง และถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0041110515594482 Mins