ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 20,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์(สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2561

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 20,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ เมืองมัณฑะเลย์(สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์