หลักในการอยู่ร่วมกัน

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2561

หลักในการอยู่ร่วมกัน
          ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ให้หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัย ทำอย่างไรให้มีความสามัคคีปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
          ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามัคคีปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยใน
ข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน ให้รอยยิ้มพิมพ์ใจต่อกัน และก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.061857799688975 Mins