นิทานธรรมะ ตอน ข่มกิเลสด้วยอุโบสถ

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2561

 

 ข่มกิเลสด้วยอุโบสถศีล
            ในอดีตกาลนานไกลโพ้น ณ หิมวันตประเทศ ดาบผู้หนึ่งเป็นคนถือตัวจัด (มานะ)จนทำฌาณไม่สำเร็จ จึงคิดว่า "หาก
เรายังขืนถือตัวตนมากอยู่อย่างนี้เห็นทีจะตกนรกเป็นเเน่" จึงอธิษฐานว่า "เอาละ หากเรายังละมานะ (ความถือตัวถือตน)
ไม่ได้ จะไม่ยอมไปหาอาหาร(ผลไม้) มาบริโภคเป็นอันขาด ตายเสียดีกว่าถ้ายังมีมานะอยู่เช่นนี้" จึงสมาทานอุโบสถศีล
(ศีล8)นั่งข่มมานะอยู่
          นกพิราบตัวหนึ่งถูกราคะ (ความกำหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส เเละสัมผัส) แผดเผาให้เร่าร้อน คิดในใจว่า "หากเรา
ยังข่มราคะไม่ได้ จะไม่ออกไปหากินเป็นอันขาด"จึงไปหาดาบส ขอสมาทานศีลอุโบสถเพื่อข่มราคะ
           งูตัวหนึ่งก็สมาทานอุโบสถศีล เพื่อข่มความโกรธ (โทสะความคิดประทุษร้าย) 
           สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เช่นกัน สมาทานอุโบสถศีลเพื่อข่มความโลภ (ความอยากได้)
           หมีตัวหนึ่งก็สมาทานศีลอุโบสถเพื่อข่มความอยากได้จัด/ความเพ่งเล็งอยากจะได้ถ่ายเดียว(อภิชฌาวิสมโลภะ)
           พึงทราบว่า การรักษาศีลอุโบสถนั้นสามารถข่มกิเลสหรือกำจัดบาป(ความชั่ว)ทั้งหลายได้ จะได้รับอานิสงส์ผลเป็น
ความสุขสงบกาย วาจา พร้อมกับเสริมด้วยการเจริญวิปัสสนาสมาธิทำจิตใจให้นิ่งสงบจะมีสุขอย่างหาที่เปรียบมิได้
           การกล่าวว่า การรักษาศีลอุโบสถเเล้วสามารถข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นได้นั้นมีเหตุผล เพราะศีลอุโบสถท้ัง 8 เช่น
การดื่มสุรา เว้นบริโภคอาหาร เว้นการฟังเพลง หรือดูการเล่น เต้นรำ เว้นลูบทาเครื่องหอม เครื่องประดับตกเเต่ง เว้นการนอน
ที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราสุขสบายเป็นต้นน้้นเสียได้ ก็เท่ากับเว้นจากเครื่องยั่วยุหรือเครื่องเร้า ที่จะเร้าให้เกิดราคะเป็นต้นระงับไป
จึงเป็นการข่มกิเลสลงได้ในระดับหนึ่ง
           การที่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการรักษาศีลอุโบสถ จึงมีเหตุผล เเละชอบด้วยเหตุผล