ปิยวาจา

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2549

 

 

 

ควรกล่าววาจาที่น่ารัก

อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น

เพราะคนดีไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นแล้ว

กล่าวแต่คำไพเราะ

 

ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๒

 Total Execution Time: 0.0065461834271749 Mins