การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์

การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์

 

         การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเอื้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ซี่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมามีวิธีปฏิบัติดังนี้

         เมื่อพระสงฆ์มาในพิธีงานนั้น ถ้าสถานที่ชุมนุมนั้นจัดให้นั่งเถ้าอี้ คฤหัสถ์ชายหญิงนิยมลุกขึ้น หลีกไป ให้โอกาสพระสงฆ์นั่งเก้าอี้แถวหน้า


         ถ้าคฤหัสถ์ชายจําเป็นจะต้องนั่งเก้าอี้แถวเดียวกับพระสงฆ์นิยมนั่งเก้าอี้ด้านซ้ายของพระสงฆ์

         สำหรับสตรีเพศ ไม่นิยมนั่งเก้าอี้แถวเดียวกัน หรือนั่งอาสนะยาวกับพระสงฆ์ เว้นแต่มีสุภาพบุรุษนั่งคั่นในระหว่าง


        ถ้าสถานที่ชุมนุมนั้น จัดให้นั่งกับพื้น นิยมจัดอาสนะสงฆ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก จากอาสนะที่คฤหัสถ์ชายหญิงนั่ง เช่น ปูพรมผืนใหญ่เต็มห้อง เป็นต้น นิยมจัดปูลาดอาสนะเล็กบนพรมผืนใหญ่นั้นอีกชั้นหนึ่ง สําหรับเป็นที่นั่งของพระสงฆ์แต่ละรูป

 

 Total Execution Time: 0.0011041839917501 Mins