มุทิตา พระธรรมกิตติเมธี

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2550

พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม

พระมหาเถระผู้รับธุระงานพระศาสนา และงานคณะสงฆ์เป็นอเนกประการ พระเดชพระคุณฯ ท่าน เป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวถึงในความวิริยะอุตสาหะ ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม อย่างต่อเนื่อง.

พระธรรมกิตติเมธี นามเดิม จำนง นามสกุล เอี่ยมอินทรา นามฉายา ธมฺมจารี เกิดที่บ้านริมน้ำนครชัยศรี ปากคลองบางระทึก ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ปีมะเส็ง
โยมบิดา นายจิตร เอี่ยมอินทรา โยมมารดา นางนิล รอดวิมุติ

บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๙๕ ณ วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูวิศาลปริยัติคุณ (งาม จนฺทเทโว) วัดสามัคคิยารา จ.ปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ เข้ารับการอุปสมบทเมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพปัญญามุนี เป็นพระกรรมวาจารย์ พระเนกขัมมมุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี รับธุระงานพระพุทธศาสนา อยู่มากมาย อาทิ
- เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
- เลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
- ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และกรรมการสงฆ์ ดูแลผลประโยชน์ของวัด
- เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะธรรมยุต
- เลขานุการพิจารณาสมณศักดิ์คณะธรรมยุต
- เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
- กรรมการมหาเถรสมาคม
- โฆษกมหาเถรสมาคม
- ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์

๒๑ มิ.ย. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสังฆบริหาร ฐานานุกรมใน พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ)
๑๓ พ.ย. ๒๕๑๓ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพปัญญามุนี (เฉย)
๕ ธ.ค. ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลศีลวงศ์

๕ ธ.ค. ๒๕๒๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

๕ ธ.ค. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิบูลธรรมาภรณ์

- ๑๒ ส.ค. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรมาภรณ์

- ๑๐ มิ.ย. ๒๕๓๙ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัชมงคลเวที

๕ ธ.ค. ๒๕๔๔ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมกิตติเมธี

งานทางด้านสาธารณะประโยชน์ ได้แก่
จัดหาทุนเพื่ออบรมลูกเสือชาวบ้านค่ายสัมพันธวงศ์ ๒ รุ่น
จัดหาทุนและออกแบบสร้างเหรียญ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยของชาติ

เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระ

ก่อตั้งมูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์
-เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดสร้างหอธรรมหมื่นปี

นอกจากงานคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังรับธุระเกี่ยวกับงานพิเศษต่าง ๆ อาทิ
- เป็นกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์
- กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินการ จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล
- ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
- งานอื่น ๆ ตามการมอบหมายของมหาเถรสมาคม

ด้วยภาระความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ อันมีอยู่มากมาย ที่ท่านสามารถปฏิบัติลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากคุณธรรมและความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนตนเอง และการรู้จักบริหารคน ในพรหมวิหารธรรม ที่พระเดชพระคุณฯ ท่าน ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี เป็นพระมหาเถระผู้มีน้ำใจอันงาม อีกทั้งเป็นที่ตั้งอยู่ในแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาอันประเสริฐ ซึ่งจะปรารภเหตุเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณฯ ท่าน ตรงกับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้นเป็นประจำ เพื่ออุทิศให้แก่ผู้แรกเริ่มสถาปนาพระอารามวัดสัมพันธ์วงศ์ ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม ผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั่วไป ถือปฏิบัติมามิได้ขาด โอกาสนี้ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และสมาชิกวัดสัมพันธวงศ์ พร้อมเพรียงร่วมถวายมุทิตาสักการะและร่วมบำเพ็ญกุศลด้วย

ในศุภวาระคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณฯ ท่าน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระเดชพระคุณฯ ท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาวนาน เป็นที่พึ่ง เป็นรัตนะแห่งธรรมที่ยังความสว่าง สู่ใจศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ตลอดกาลนาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012440617879232 Mins