๘๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2561

สิ่งที่ผิดพลาดจะหมดไป
ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙