ชวนให้รวยสวยฉลาดสมปรารถนา

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2562

ชวนให้รวยสวยฉลาดสมปรารถนา
ชวนให้มาเข้าวัดขัดเกลานิสัย
ชวนให้สร้างบารมีความดีวิไล
ชวนให้ไปนิพพานพาลทำเมิน
คนบาปชวนเสี่ยงตายอบายมุข
ระรื่นสุขระริกไปไม่เคอะเขิน
คนบุญชวนทำความดีศรีจำเริญ
ประมาทเพลินย่อมเป็นเช่นนี้แลฯ
๐๖/๐๙/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี