ผู้มีขันติ

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2547

 

 

“ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
และผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง”

 

 

ส. ม. ๒๒๒

 Total Execution Time: 0.0011903166770935 Mins