คนสร้างวัด วัดสร้างคน เป็นคนดี

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2562

คนสร้างวัด วัดสร้างคน เป็นคนดี
เป็นหน้าที่ ของคนดี ศรีศาสนา
บรรพบุรุษ ชาวไทย ใจศรัทธา
มีปัญญา มีเมตตา ปรารถนาดี
เคารพพระ รัตนตรัย ไม่ก้าวล่วง
ไม่จาบจ้วง พระสงฆ์ ทรงศาสน์ศรี
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล สร้างบารมี
ทำความดี มีประโยชน์ โสตถิคุณ
๒๗ มิ.ย. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0011571168899536 Mins