ฉลองพระบวชใหม่

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2566

0006.jpg

บทที่ ๑๐๒
ฉลองพระบวชใหม่


                วันนี้เป็นวันฉลองพระบวชใหม่ การฉลอง คือการแสดงความปิติยินดีในสิ่งที่ตั้งปรารถนาไว้ประสบความสําเร็จ


                การฉลองพระบวชใหม่ สำหรับโยมพ่อ โยมแม่นั้น เป็นการฉลองที่ตนได้เปลี่ยนสถานภาพ จากผู้อุปัฏฐากบำรุงพระพุทธศาสนา มาเป็นญาติ คือ ผู้คุ้นเคยใกล้ชิดกับพระศาสนา เพราะอนุญาตให้กุลบุตรออกบวชในพระศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งหากไม่ไปกระทำกรรมหนัก จะมีอานิสงส์ปิดประตูอบาย เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สั่งสมบุญในบุญเขตอันยาวนานถึง ๓๒ กัปทีเดียว


                สำหรับพระภิกษุผู้บวช เป็นการฉลองที่ตนได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หากตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จะมีอานิสงส์ปิดประตูอบาย เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สั่งสมบุญบารมีอีกยาวนานถึง ๖๔ กัปทีเดียว


                ความปรารถนาของโยมพ่อ โยมแม่ คือปรารถนาจะเห็นลูกซึ่งเป็นประดุจแก้วตาดวงใจ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี


                ส่วนความปรารถนาของพระลูกชาย หากได้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจความจริงของชีวิตแล้ว ก็ปรารถนาจะเปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่โยมพ่อ โยมแม่ ด้วยการชักชวนท่านให้สั่งสมบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา


                  ความปรารถนาอันเป็นมหากุศลของทั้ง ๒ ฝ่าย ได้สำเร็จตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ จึงได้จัดพิธีฉลองพระบวชใหม่ขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001048469543457 Mins