ถวายรางวัลสันติภาพ

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2550

      พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ในฐานะผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก

โดยที่มาของการก่อตั้งองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก หรือ WBSY เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ เมืองกาฎมัณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคล บนแผ่นดินที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกที่นับถือพระพุทธศาสนาหลากหลายนิกาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน อาทิ ประเทศศรีลังกา อินเดีย ภูฐาน มองโกเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และประเทศไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างผู้นำชาวพุทธที่เข้มแข็ง และยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีการประชุมยุวพุทธสงฆ์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ ๓ ที่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา นอกจากมีการขึ้นพูดสุนทรพจน์ โดยตัวแทนประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีพิธีมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธ ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลกอีกด้วย ซึ่งมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองที่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ปีพุทธศักราชที่ ๒๕๕๐

และจากที่ผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆ มีความเห็นพ้องกันว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ควรถวายแด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ซึ่งมีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวพุทธทั่วโลกมานานกว่า ๔๐ ปี

โดยการถวายรางวัล Universal Peace Award แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ อย่างเป็นทางการนี้ทางรัฐบาลศรีลังกาส่งผู้แทนมาถวายที่ประเทศไทย ในวันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ในวันมาฆบูชา วัดพระธรรมกายจัดพิธีบุญตลอดทั้งวันเป็นประจำทุกปี และพิธีถวายรางวัลโดยองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) นี้เริ่มในเวลาช่วงเย็น จากนั้นเป็นการประกอบพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในงานได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย DMC ตลอดพิธีไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้สาธุชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ได้ร่วมพิธี โดยมีพระภิกษุเดินทางมาร่วมงานกว่า ๕,๐๐๐ รูป ทั้งพระภิกษุไทย และจากต่างประเทศ ได้แก่ พระมหาเถระศรีลังกา คณะพระผู้ใหญ่จากพม่า และพระสงฆ์จากมองโกเลีย คณะท่านลามะกังเชน เป็นต้น

อีกทั้งมีสาธุชนนับแสนคน เดินทางมาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ เฉพาะชาวต่างประเทศมีมากกว่า ๕,๐๐๐ คน ได้แก่ ศรีลังกา ออสเตรเลีย มาเลเชีย พม่า มองโกเลีย อินโดเชีย จีน อัฟริกาใต้ สิงค์โปร์ นอร์เวย์ ฮ่องกง กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และคณะสมาพันธ์พุทธเยอรมัน นับเป็นโอกาสได้มาร่วมพิธีบุญวันมาฆบูชา และร่วมแสดงมุทิตาสักการะจากรางวัลสันติภาพ ด้วยผลงานอันทรงคุณค่าที่บำเพ็ญไว้ในพระพุทธศาสนา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018567999204 Mins