พระธรรมกิตติวงศ์

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2550

พระธรรมกิตติวงศ์ ปราชญ์ของแผ่นดิน

ชีวิตและงาน

     พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ก. พ. ๒๕๔๗ ที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อายุ ๑๔ ปี และจบชั้นมัธยมต้นแล้วก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ . ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดไตรภูมิ พระครูวิมลวชิรากร เป็นพระอุปัชฌาย์ อายุครบ ๒๐ ปี เข้ารับการอุปสมบทเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ . ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดไตรภูมิ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มีพระวชิรสารโสภณ วัดหงษ์ทอง จ. กำแพงเพชร เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้นก็ได้ศึกษาธรรมะที่สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยอายุ ๒๖ ปี และในทางโลกสอบได้ประโยควิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ในปีถัดมา

พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ได้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ชั้นประโยค ป.ธ.๘ ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ ก่อนที่จะเป็นเจ้าคณะแขวงบางอ้อ

Anchorด้านวิชาการ/การศึกษา

พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ. ศ. ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี พ . ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง เป็นกรรมการตรวจร่างและเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง เป็นหัวหน้าวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ ในเขตภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง จ . นครปฐม และในเขตภาค ๓ ณ วัดพิกุลทอง จ. สิงห์บุรี เป็นอาจารย์สอนประโยค ป . ธ. ๘ และ ป. ธ. ๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เคยเป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบต้นฉบับต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสังคายนา ภาษาไทยและภาษาบาลี เป็นรองประธานกรรมการตรวจสำนวนการแปลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา กรมการศาสนา ประธานกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย

Anchorตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

ด้านการปกครอง

หลังจากสอบได้เปรียญ ๙ ประโยคแล้ว พระเดชพระคุณท่านได้ปฏิบัติงานด้านการศาสนาในตำแหน่งต่างๆ มาเป็นลำดับ นอกจากตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามดังกล่าวแล้ว ก็ได้เป็นเจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตสายที่ ๘ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมพระนักเทศน์ในหนกลางและหนใต้ นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ยังเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างวัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน และวัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมันอีกด้วย

เกียรติคุณที่ได้รับ

Anchorสมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนาม พระศรีสุทธิวงศ์
พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติวงศ์
พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม
Anchorหนังสือที่เขียน

สมณศักดิ์: ยศช้าง ขุนนางพระ
หลักการแต่งฉันท์ภาษามคธ
ธรรมสารทีปนี
คู่มือการศึกษาบาลี เล่ม ๑-๔
ข้อคิด ข้อเขียน
พระในบ้าน
ภาษาธรรม
คำวัด เล่ม ๑-๕
คำพ่อแม่
ภาษิตนิทัศน์
คนกินคน (หนังสือแปล)
หัวใจอมตะ (หนังสือแปล)
คลังธรรม เล่ม ๑-๓
ธรรมบทชีวิต
พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ด้วยอัจฉริยะภาพของผู้เป็นยอดนักการศึกษา รอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา ผู้มีหัวใจแห่งความเป็นครู นักเทศน์สอน ได้รับยกย่องเป็นราชบัณฑิต เกียรติคุณของท่านเป็นที่ยอมรับขจรไกล ทั้งสามารถในการปกครองด้วยความเสียสละ

กว่า ๔๐ พรรษา พระเดชพระคุณท่าน สนองงานรับใช้พระพุทธศาสนา และการคณะสงฆ์ด้วยสามารถ กอปรด้วยขันติธรรม เป็นแบบอย่างพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพศรัทธาแห่งพุทธศานิกชน และศิษยานุศิษย์ เนื่องในวาระเจริญแห่งอายุ ๖๑ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นศุภมงคลเหล่าศิษยานุศิษย์รวมใจบำเพ็ญบุญ น้อมถวายเพื่อแสดงมุทิตาสักการะด้วยความเคารพยิ่ง แด่พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ให้ท่านมีอายุยืนยาวนาน เป็นที่พึ่งแห่งศิษยานุศิษย์สืบไป.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011409997940063 Mins