พิธีมอบโล่

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2550

พิธีมอบโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ

โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 25

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบโล่ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 หนึ่งในโครงการสร้างสันติภาพโลก ในความดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ ตลอดต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน และได้รับความกรุณาจากบุคคลสำคัญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มอบโล่ให้ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่อันทรงเกียรติ จากรางวัลดีเด่น และรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ ถึง 17 โล่ โดยทางชมรมฯ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อจัดมอบรางวัลนี้ขึ้น ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

จากส่วนหนึ่งของ “บทสัมภาษณ์... ความภาคภูมิใจและความสำเร็จ”


รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ระดับ นักเรียนทหาร – ตำรวจ

 

1.ผู้รับโล่ นักเรียน นายร้อย ปิยมิตร มองเพชร โรงเรียนนายร้อยพระจุลเจ้าเกล้า จ.นครนายก

“ผมสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มา 4 ปีแล้วครับ สิ่งที่ผมได้จากการเข้าร่วมโครงการที่เห็นได้ชัด คือเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ แต่เมื่อได้มาศึกษาแล้ว ก็นั่งสมาธิเป็นประจำ การเข้าร่วมโครงการนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราสามารถนำธรรมะที่ได้เป็นใช้ประโยชน์ เราเป็นทหาร เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งที่เราต้องมีคือหลักธรรมครับ ผมคิดว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นได้แน่นอนครับ”

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

ผู้รับโล่ นายอโนชา มณีวิลัย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.ผู้รับโล่ นายอโนชา มณีวิลัย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

“ความรู้ที่เราได้รับจากการอ่านหนังสือมงคลชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เหมือนเจอขุมทรัพย์ ผมดีใจมากที่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (supervisor) ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆครับที่ท่านได้ดำริโครงการทางก้าวหน้าขึ้นมา ท่านเป็นผู้มีอัฉริยภาพ และมองการณ์ไกลมากๆ เพราะเป็นโครงการที่ทำให้เยาวชนเป็นคนดี”

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ผู้รับโล่ นางสาวสุหัทยา เชยดี โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

 

“ ดีใจ และภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในครั้งนี้ เพราะได้สร้างชื่อเสียงกับกับโรงเรียน และคุณพ่อ คุณแม่ มะเหมี่ยวใช้หลักมงคลชีวิตข้อ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง เป็นหลักธรรมที่ทำให้มะเหมี่ยวประสบความสำเร็จ ในการสอบตอบปัญหาธรรม และการเรียน จริง ๆค่ะ ”


 

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.ผู้รับโล่ เด็กหญิงนนทิชา แท่นทอง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร

 

“สอบมา 3 ปีแล้วค่ะ ครั้งนี้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นดีใจมากๆ ค่ะ มงคลชีวิตเป็นหลักธรรมที่ดีมาก ทำให้เด็กๆได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้หลักในการดำเนินชีวิต รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด มีหลักในการตัดสินใจ ขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆ ค่ะ ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา อยากให้จัดต่อไปนานๆค่ะ”

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

5.ผู้รับโล่ เด็กหญิงณัฐณิชา พัฒนาดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม

“มงคลชีวิตที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นมงคลที่ 1 กับมงคลที่ 2 ไม่คบคนพาลก็คือว่า การกำจัดพาลภายใน ภายในตนเอง และก็การเลือกคบคนนะคะ คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลค่ะ น้องชิงชิงคิดว่า การสอบทางก้าวหน้า เป็นการทำนุบำรุงศาสนาเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาทำให้คนมีธรรมะในจิตใจ ถ้าทุคนสอบจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเกิดสันติภาพขึ้นแก่โลก”

 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

6.ผู้รับโล่ เด็กชายสัณหณัฐ พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

“มงคลที่ 6 คือตั้งตนชอบ เมื่อเราศึกษาแล้วก็จะทำให้เราวางแผนชีวิตเป็น คือ รู้จักตั้งเป้าหมาย ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด ซึ่งผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นคุณหมอ เป้าหมายสูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพาน อยากให้ทุกคนลองมาอ่านมงคลชีวิต อ่านแล้วก็จะรู้ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด และมีประโยชน์มาก ๆ”

 

 

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.ผู้รับโล่ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

     นางสาว นุชรีย์ ปลื้มประเสริฐกุล( นุช )ชั้น ม. 5 และนางสาว อลีนา สกุลสัญชาติไทย(ปุ้น ) ชั้น ม.6

         “การเรียนมงคลชีวิตทำให้รู้จักตัวเอง เมื่อเราศึกษาไปทีละมงคล เราจะได้สำรวจตัวเองตลอดเวลา แล้วรีบแก้ไข วิธีแก้ไขก็อยู่ในหนังสือมงคลชีวิต ยิ่งปรับปรุงตัวเองมากขึ้นเราก็เป็นคนดีขึ้น อยากกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านค่ะ ที่ช่วยส่งเสริมพระศาสนา สอนให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีต่อไป”

 

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

8.ผู้รับโล่ โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

      “อยากให้ทุกคนมาศึกษา มงคลชีวิต เพราะเมื่อทุกคนทั่วโลกได้มาศึกษามงคลชีวิต 38 ประการ

และไปปฏิบัติ กิเลสของคนก็จะลดลง และสันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นในโลก เพราะสันติภาพภายนอก เกิดขึ้นจากสันติสุขภายใน”
 

 

 รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

9.ผู้รับโล่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

        “การศึกษามงคลชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นคนดี มงคลที่นุ่นชอบคือ บูชาบุคคลที่ควรบูชา เจอคุณครูได้ไหว้ ช่วยคุณครูถือของ เวลาคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็นำน้ำไปให้ท่าน พอป่วยก็ดูแลคะ คุณแม่นุ่นเคยผ่าตัดคะ นุ่นก็เป็นคนดูแล”

 

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น

10.ผู้รับโล่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

       “มงคลชีวิตเป็นหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าสอนไว้ ก็เป็นการสืบสานพระศาสนาไปในตัว ภูมิใจที่ว่าเราทำสุดฝีมือ เพื่อน ๆ ทุกคนก็มีความสามัคคีกัน และพยายามตั้งใจเรียนอย่างสุดฝีมือ ทำให้ทีมเราได้รับรางวัลชนะเลิศครับ”

 

      ในโอกาสนี้ มีผู้มาร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก ในวันแห่งความภาคภูมิใจ วันแห่งการมอบโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโล่เกียรติยศ ร่วมให้กำลังใจ แก่สถาบันและผู้ที่ได้รับโล่อันทรงเกียรติ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 ทุกเสียงปรบมือคือกำลังใจให้กับผู้เข้ารับรางวัลทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011234839757284 Mins