ผู้ปกครอง1

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน
ถ้าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ประพฤติไม่เป็นธรรม
ปวงประชาที่เหลือก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมไปด้วย
ถ้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรม
ราษฏรก็จะอยู่อย่างลำบาก

 

ราโชวาทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๕

 Total Execution Time: 0.001335601011912 Mins