คำพูด

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2546

 

 

คำพูดที่ดังเกินไป ๑
คำพูดที่แรงเกินไป ๑
คำพูดที่เกินเลยไป ๑
ย่อมฆ่าคนพูดผู้มีปัญญาเขลาเสีย
เหมือนเสียงขันฆ่านกกระทาที่ขันดังเกินไป

 

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๗

 Total Execution Time: 0.0018038829167684 Mins