รู้เท่าทันชีวิต

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2554

               เพราะเชื่อมั่นในปัญญาแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระธรรมของพระองค์นั้นแจ่มแจ้งยิ่งนัก เหมือนหงายของที่คว่ำ เหมือนเปิดของที่ปิด และสามารถนำพาสรรพสัตว์ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏได้

               เราทั้งหลายถูกความไม่รู้ครอบงำให้ยึดติดกับสิ่งไร้สาระมานาน ให้ใช้ชีวิตแบบที่ชาวโลกทำตามๆ กันมาตั้งแต่เล็กจนโต แล้วก็แก่ตายไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า ให้สมมติสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเป็นของตัว แล้วก็ยึดติดแบบเอาเป็นเอาตาย โดยลืมคิดไปว่า ทุกสิ่งล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทุกสิ่งล้วนวิวัฒน์ไปสู่การแตกดับ เพราะ “รูป” สามารถเปลี่ยนจาก

               สูงแล้วต่ำ
               ดำแล้วขาว
               ยาวแล้วสั้น
               หันแล้วนิ่ง
               จริงแล้วปลอม
               หอมแล้วเหม็น
               เย็นแล้วหนาว

               ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต และใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคนที่เกิดมาดูโลก ไม่ใช่มาหลงโลก

               ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด ท่ามกลางกระแสโลกที่เชี่ยวกราก ยอดคนอยู่ที่ไหน เราจะไปต่อยอดตรงนั้น

               เราต้องคิดเสมอว่า "ไม่ได้ไม่มี ไม่ดีไม่ได้ ต้องได้และดี ต้องดีให้ได้"

               เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ไมได้เกิดมาใช้กรรมคำนำจากบรรณาธิการบริหาร
รชา รัฐฐานนท์