อานิสงส์ของการล้างห้องน้ำ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2554

๑. ลดทิฏฐิมานะในใจตนเอง
๒. เป็นคนละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
๓. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้รักการรักษากาย
     วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์
๔. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๕. มีจิตผ่องใส เข้าถึงธรรมได้ง่าย