วันพืชมงคล

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2557

 
 
วันพืชมงคล
 
 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราก็ไถและหว่านแล้วจึงบริโภคเหมือนกัน
พราหมณ์สงสัยหนักกว่าเดิม ถามว่า ก็ไหนเล่าที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นชาวนา
ไม่เห็นมีไถ มีคราดเลย
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
"ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็น
แอกและไถ หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือก สติของเราเป็นผาลและประฏัก
เรมีกายคุ้มครองแล้ว มีวาจาคุ้มครองแล้ว เป็นผู้สำรวมแล้ว ในการบริโภค
อาหาร เราทำการดายหญ้าด้วยคำสัตย์ โสรัจจะของเราเป็นเครื่องให้แล้ว
เสร็จโยคะ ไปไม่ถอยหลัง ยังซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก
นี่คือการไถ เราไถอย่างนี้แล้ว ย่อมมีอมฤตเป็นผล ครั้นไถอย่างนี้แล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้"
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0035510659217834 Mins