ปัญญาสัมปทา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

            4) ปัญญาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยปัญญา


                ปัญญา คือ อะไร

       ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ ความเข้าใจทั้งระดับพื้นผิวและระดับลึก

 


      ปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร

 


                   ในพระพุทธศาสนา แบ่งปัญญาออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิด 2 ดังนี้ คือ


       1) จินตามยปัญญา

 

       2) สุตมยปัญญา

 

       3) ภาวนามยปัญญา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0012482841809591 Mins